Raadsbesluit gebiedsontwikkeling WTC Cambuur

Beste omwonenden en belanghebbenden,

De gemeenteraad ging op woensdag 7 juli akkoord met een kredietverlening lening inzake gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur. Dat betekent dat ontwikkelaar Van Wijnen verder kan met de gebiedsontwikkeling. Doel is dat de bouw van het nieuwe voetbalstadion in het begin van 2022 begint en er een speelklaar voetbalstadion is voor 1 augustus 2023. ROC Friese Poort kan dan met ingang van schooljaar 2023/2024 in het nieuwe stadion lesgeven.

Ontwikkelaar Van Wijnen wil voor 1 augustus 2021 een omgevingsvergunning indienen. Wanneer dat is gebeurd, publiceert de gemeente op overheid.nl en in weekblad Huis aan Huis dat zij een aanvraag omgevingsvergunning heeft ontvangen. Op een later moment – na inhoudelijke beoordeling van de aanvraag – komt de omgevingsvergunning ter inzage te liggen en volgt opnieuw een publicatie. Dat is na de schoolvakantie. Wij houden u op de hoogte via deze weg.

Zoals in de nieuwsbrief van juni jl. aangegeven, informeren wij u opnieuw wanneer er meer bekend is over het vervolg en planning van het project. Of nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst.

Kijk voor algemene informatie over de gebiedsontwikkeling op www.leeuwarden.nl/wtccambuur.

Met vriendelijke groeten,

Rianne Glerum- Van Houten,

Projectleider gebiedsontwikkeling WTC Cambuur

Vaccinatielocatie WTC

Het is zover! Verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri ontving woensdag 6 januari de eerste prik tegen het corinavirus en intussen zijn er al duizenden zorgmedewerkers gevaccineerd. Dankzij het vaccin wordt het hoopvolle perspectief op een  normale samenleving uiteindelijk werkelijkheid. GGD Fryslan start 15 januari 2021 met vaccineren in het WTC EXPO dat als vaccinatielocatie zal worden gebruikt. In het bijgevoegd PDF lees je de brief van de GGD.

Meer weten over het vaccin? Klik op de volgende link: https://www.ggdfryslan.nl/coronavirus/vaccinatie/over/

Over het coronavaccin Het eerste coronavaccin dat we in Nederland gaan gebruiken, is het vaccin van Pfizer/BioNTech. Dit vaccin heet officieel Comirnaty en is op maandag 21 december goedgekeurd door het Europese beoordelingscomité van het EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau.. Het Pfizer-vaccin is wereldwijd getest bij tienduizenden mensen.www.ggdfryslan.nl

Foto: RIVM

Stremming inrit WTC-gebied / Schrijversbuurt

Beste lezer,

In november is de aannemer begonnen met de aansluiting van de Heliconweg en het WTC gebied. We gaven in een bewonersbrief aan dat de Schrijversbuurt via de inrit vanuit het WTC-gebied bereikbaar zou blijven, op een mogelijke korte stremming na.

Stremming inrit WTC-gebied / Schrijversbuurt

Een stremming bleek nodig; sinds een week is de weg naar de Schrijversbuurt afgesloten en een omleiding werd ingesteld. De aannemer geeft aan dat hij meer tijd nodig heeft om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Dat betekent dat de weg naar de Schrijversbuurt tot en met 18 december afgesloten blijft. De omleiding is met borden aangegeven. Om deze datum te kunnen halen is het noodzakelijk dat de aannemer zaterdag 5 december de werkzaamheden voor het asfalteren voorbereidt. Excuus voor het ongemak dat u hierdoor ervaart.

Werkzaamheden nabij Heliconweg

Volgende week begint de aannemer met asfaltwerkzaamheden dichtbij de Heliconweg. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer langs deze werkzaamheden, zodat een stremming van de Heliconweg niet nodig is. Dit geldt mogelijk de week erna nog een keer en zal dan op dezelfde wijze met verkeersregelaars plaatsvinden.

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Harold Rakers, via telefoonnummer

(058) 233 8656 of via het e-mailadres harold.rakers@leeuwarden.nl.

Alle informatie over het project en de documenten vindt u op www.leeuwarden.nl/wtccambuur. Algemene vragen over het project kunt u stellen via het emailadres wtccambuur@leeuwarden.nl.

Met vriendelijke groet,

Rianne Glerum-van Houten,

projectleider.

wijwerkenaan

update werkzaamheden project gebiedsontwikkeling WTC Cambuur

Beste lezer,

De gemeente is begonnen met de inrichting van de openbare ruimte voor de Gebiedsontwikkeling WTC Cambuur. We zijn ook bezig met werkzaamheden aan de noordkant van het WTC-gebied, onder andere aan de zijde van de Nicolaas Beetsstraat.

De afslag van de Heliconweg richting het WTC-gebied richten we opnieuw in. Door de benodigde grondwerkzaamheden is de afslag van de Heliconweg naar het WTC gebied tijdelijk niet te gebruiken voor doorgaand verkeer. De Schrijversbuurt blijft voor bestemmingsverkeer via deze afslag wel bereikbaar op een korte afsluiting na. Deze wordt met borden aangegeven. Voor de aannemer en personeel van het WTC komt een tijdelijke weg.

Tegelijkertijd leggen we in dit deel van het WTC-gebied ook nieuwe riolering aan. De genoemde grondwerkzaamheden bij de afslag duren ongeveer twee weken. Daarna ontstaan de contouren van de nieuwe inrichting.

Na afronding van de grondwerkzaamheden gaan we verder met de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij gaat het dan om het aanleggen van de nieuwe parkeerplaatsen, de rijbaan en de fietsstrook. De verwachting is dat u rond de kerstvakantie al een goed beeld krijgt van het noordelijk WTC-gebied in de nieuwe vorm.

Tijdens de werkzaamheden wordt het gebied zoveel mogelijk toegankelijk gehouden voor doorgaand fiets- en wandelverkeer. Waar nodig wordt doorgaand fiets- en wandelverkeer tijdelijk omgeleid, zo nodig aangegeven met borden.

In het begin van het nieuwe jaar plaatsen we het laatste deel van het geluidscherm (van 1 meter hoog). We realiseren dan ook een ecosloot tussen het bestaande hekwerk en geluidsscherm. Over de exacte planning van deze werkzaamheden informeren wij u op een later moment.

Vragen en meer informatie

Harold Rakers is aangesteld als omgevingsmanager voor de gebiedsontwikkeling WTC Cambuur. Als omgevingsmanager is hij het aanspreekpunt voor vragen over de werkzaamheden. Harold Rakers is bereikbaar via telefoonnummer (058) 233 8656 of via het e-mailadres harold.rakers@leeuwarden.nl.

Alle informatie over het project en de documenten vindt u op www.leeuwarden.nl/wtccambuur. Heeft u algemene vragen? U kunt de gemeente een mail sturen via wtccambuur@leeuwarden.nl.

Start nieuwe werkzaamheden WTC/Cambuur

Via dit bericht informeert de gemeente  u over de aanleg van het overloop parkeerterrein op De Zwette. Deze werkzaamheden beginnen aankomende week. Het inmiddels vergruisde beton van de voormalige vuurwerkbunkers hergebruiken we op het overloopparkeerterrein. Het vervoeren daarvan gebeurt via de Slauerhoffweg. Verkeer wordt niet omgeleid of gestremd en bedrijven blijven bereikbaar.

McDonald’s verschuift de bouwwerkzaamheden naar een later moment. Wanneer deze planning bekend is, informeren wij u opnieuw.

Voor meer informatie over de gebiedsontwikkeling WTC Cambuur kijkt u op www.leeuwarden.nl/wtccambuur. Heeft u vragen over de werkzaamheden ter plekke, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Harold Rakers. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (058) 233 8656 of via het e-mailadres harold.rakers@leeuwarden.nl.

Voor andere vragen over het project kunt u de gemeente een mail sturen via wtccambuur@leeuwarden.nl.

Zienswijzen Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur

De gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur blijft Wijkbelang Westeinde een mooi plan vinden, maar onze zorgen blijven:

  • De verkeersafwikkeling op het kruispunt Harlingerstraatweg-Slauerhofweg bij Crystalic.
  • Te verwachten parkeerhinder in de wijk.
  • De toekomst van ons winkelcentrum.

De zorgen over de parkeerhinder zijn wel een beetje weggenomen door harde toezeggingen van Cambuurzijde dat Westeinde door toezichthouders zal worden afgesloten (inclusief de wegen vanaf de Valeriusstraat) bij wedstrijden van Cambuur. De door ons gevraagde integrale aanpak van de kruising bij Crystalic en de verkeersafwikkeling tussen deze kruising en het Europaplein is uit de business-case gehaald (onbespreekbaar!) en maakt dus ook niet deel uit van het bestemmingsplan. Dat geeft tijd en ruimte en de eerste gesprekken hierover hebben plaatsgevonden.

‘Wij beschouwen het als een positieve ontwikkeling en zien het als een verrijking voor de stad. Dat neemt niet weg, dat de beoogde komst van twee grote supermarkten, ons grote zorgen blijft baren. Dat is de reden waarom wij gemeend hebben zienswijzen te moeten indienen. Onze zienswijzen hebben betrekking op onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan’, Dit staat in de zienswijzen Wijkbelang Westeinde Leeuwarden tegen ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur aan de leden van de gemeenteraad van 4 juni 2019.

Met supermarkten met minder winkeloppervlak (wvo) dan beoogd in het WTC/Cambuur-project maken buurtsupers in de wijk Westeinde meer kans te overleven. Met 750 vierkante meter minder aan wvo voor de Lidl en Jumbo bij WTC/Cambuur en een grotere nieuwe Poiesz in de wijk ontstaat er een betere supermarktstructuur.

Lees hier de zienswijzen

Uitnodiging informatieavond WTC / Cambuur 19 maart

Uitnodiging voor de informatieavond Gebiedsontwikkeling WTC / Cambuur op dinsdagavond 20:00 in Eelstje’s Hiem. De commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde informeert u over de gang van zaken rond het nieuw te bouwen WTC / Cambuurcomplex.
In de bijlage vind u de uitnodiging

thema avond Dinsdag 19 maart

Dinsdag 19 maart: aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.45 uur)


Commissie Leefomgeving informeert u over de stand en gang van zaken rond het nieuw te bouwen WTC/Cambuurcomplex.

 

Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur – Supermarktruimte, parkeren, verkeersafwikkeling

Wijkbelang Westeinde heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad die gaat over de gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur. De brief is op maandag 7 januari 2018 verzonden. Een afschrift van onze brief + bijlage is eveneens gezonden naar het college en naar wethouder Henk Deinum.

Bij voorkomende gelegenheden heeft Wijkbelang Westeinde aangegeven niet tegen het ontwikkelen van het gebied rond het WTC te zijn, met daarin een nieuw Cambuurstadion. Wijkbelang beschouwt het als een positieve ontwikkeling en ziet het als een verrijking voor de stad.

Vanuit onze wijk is daarbij met nadruk aandacht gevraagd voor en zorg uitgesproken over de volgende aspecten:

  • het voortbestaan van ten minste één buurtsupermarkt in Westeinde;
  • de verkeersafwikkeling op de kruising Harlingerstraatweg-Slauerhoffweg-Douwe Kalmaleane;
  • het ontstaan van parkeeroverlast en sluipverkeer door de wijk.

De brief + bijlage kun je hier downloaden.

De Commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde is in een vroeg stadium betrokken bij en heeft inbreng kunnen leveren voor de ontwikkeling van het gebied rond het WTC, met daarin plaats voor een nieuw Cambuurstadion. Dat stellen wij zeer op prijs.

Durk Visser en Henk Halma hebben beiden zitting in de commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde. Samen met Geert Keuning vormen zij een werkgroep vanuit de commissie Leefomgeving. De werkgroep volgt kritisch de ontwikkelingen omtrent de plannen voor het WTC-gebied en het nieuwe Cambuur Stadion.

Westeinders bezorgd om kruising

Kruising
Foto: Keimp Pijpstra

(Tekst: Huis aan Huis)

De plannen voor een nieuw Cambuur Stadion in het WTC-gebied zijn gesmeed. Maar hoe kijkt men aan tegen de komst van het stadion?

Durk Visser en Henk Halma hebben beiden zitting in de commissie leefomgeving van wijkbelang Westeinde. Van daaruit volgen zij kritisch de ontwikkelingen omtrent de plannen voor het WTC-gebied en het nieuwe Cambuur Stadion. In Westeinde is men overwegend positief over de plannen.

Doorgaan met het lezen van “Westeinders bezorgd om kruising”

Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur – Nieuwsbrief

WTC Cambuur
Foto: Gemeente Leeuwarden

Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur. De nieuwsbrief is één van de manieren waarmee we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen in dit project. U ontvangt deze nieuwsbrief namens de samenwerkende partijen: Wyckerveste, Bouwgroep Dijkstra Draisma, SC Cambuur en gemeente Leeuwarden.

Doorgaan met het lezen van “Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur – Nieuwsbrief”

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑