Wijkauto

Vanwege de ontwikkelingen omtrent corona heeft de commissie Leefomgeving de thema-avond van 16 november geannuleerd. De belangrijke informatie over het vervallen van buslijn 1 en hoe nu verder, wil de commissie graag met je delen. Lieuwe Tamminga, Peter van der Leij en Henk Halma steken veel energie in het realiseren van een wijkauto voor Westeinde. Het kan een succes worden als er voldoende chauffeurs en planners zijn dus geef je op als je mee wilt helpen.
Meer publicaties over dit onderwerp vind je op: https://wijkbelangwesteinde.nl/category/leefomgeving/

In de bijlage Wijkauto voor Westeinde lees je alle actuele informatie.

Nieuwe informatieborden bij de beweegtuin en het moerasplan

In de beweegtuin zijn op 8 oktober eindelijk de informatieborden geplaatst met daarop een plattegrond van de beweegtuin en de benamingen van de fruitbomen. Iedereen kan nu zien wat er groeit en welke de appels-, peren- en mispelbomen zijn. Na een eerste amateuristische opzet van ondergetekende, heeft Siska Alkema in opdracht van de commissie Leefomgeving het ontwerp van de informatieborden overgenomen onder het motto: waarom zelf aanmodderen terwijl je een professionele wijkbewoner hebt. Na heel veel heen en weer mailen omdat er elke keer weer iets gewijzigd moest worden (een ontbrekende boomnaam, het kleuterbeweegpad kwam erbij etc.), is het definitieve ontwerp uiteindelijk naar Stedon gegaan met als resultaat twee prachtige informatieborden.

Het nieuwe informatiebord bij het moerasplan is op dezelfde dag geplaatst. Het oude bord was zwaar beschadigd en de informatie klopte ook niet meer helemaal. De muskusrat komt bijvoorbeeld niet (meer) voor. Siska heeft ook voor dit bord een mooi nieuw ontwerp gemaakt. Het bord bevat naast informatie over de bijzondere locatie en de omgeving ook relevante natuurweetjes,  informatie over de zwaluwtil en de grafheuvel van de familie Dorhout. Het mooie gedicht Westeinder van Melvin van Eldik heeft een prominente plek op het bord gekregen. De commissie Leefomgeving nodigt iedereen uit om de nieuwe borden én de omgeving waar ze over gaan te bekijken en te bewonderen.

Namens de commissie Leefomgeving
Peter van der Leij

Stinkende vijvers

De commissie Leefomgeving krijgt momenteel veel vragen binnen over stinkende vijvers. Durk Visser meldt dat er volgens het Wetterskip voldoende doorstroming is, maar dat er veel hinder is van begroeiing in de vijvers. Volgens de gemeente, waar ook veel meldingen binnenkomen, zijn de vijvers in onze wijk erg gevoelig voor kroosvorming en dit jaar was het nog erger dan voorgaande jaren. Half oktober start de gemeente met het hekkelen van de vijvers en dan zal de overlast snel afnemen.

Interview met Lieuwe Tamminga

Binnenkort wordt lijndienst 1 opgeheven. Onze commissie Leefomgeving is druk bezig om een wijkauto voor Westeinde te realiseren. Het goede nieuws is dat er al 17 wijkbewoners zijn die zich als vrijwilliger hebben opgegeven! Toch zijn er nog wat meer helpende handen nodig. Lijkt het je ook leuk om mee te helpen, stuur dan een mailtje naar leefomgeving@wijkbelangwesteinde.nl. En 16 november ben je van harte welkom in Eeltsje’s Hiem want deze thema-avond is gewijd aan Onze Wijk. De commissie Leefomgeving informeert je over hun activiteiten en in het bijzonder over de wijkauto. Ilona de Vries van Omroep Leo Middelsè heeft Lieuwe Tamminga over de wijkauto geïnterviewd, klik op de link voor het interview:https://leomiddelse.nl/minder-bussen-in-leeuwarden…/

Foto en beeldmateriaal LEO Middelsè

Chauffeurs en planners voor de wijkauto gevraagd

Binnenkort wordt buslijn 1 Westeinde opgeheven. Het gevolg hiervan is dat een bepaald deel van de wijk geen openbaar vervoer meer heeft op loopafstand. Om toch vervoer voor wijkbewoners mogelijk te maken, stelt Arriva voor om een elektrische wijkauto in te zetten. Wijkbewoners kunnen één dag van tevoren telefonisch een rit aanmelden. De chauffeur brengt de wijkbewoner naar een bestemming in de stad Leeuwarden en haalt deze op verzoek weer op. Arriva levert de auto en draagt zorg voor de verzekering. Om het project te laten slagen, hebben we vrijwilligers nodig die de ritten inplannen en chauffeurs om de ritten uit te voeren.

Planner
Als planner neem je ’s morgens gedurende een bepaalde tijd gesprekken aan en plan je de afspraken in op het rittenschema. Uiteraard ben je niet de enige planner, er wordt in overleg in wisseldiensten gewerkt.

Chauffeur
Als chauffeur voer je de ritten uit die de planner je toestuurt. Je bent minimaal een dagdeel per week beschikbaar. Je brengt mensen van hun huisadres naar de bestemming en haalt ze op verzoek weer op. Je vindt het leuk met mensen om te gaan.

Je kunt als planner of chauffeur zelf aangeven welke dagdelen of dagen je beschikbaar bent. Uiteraard wordt er rekening gehouden met vakanties.

Help je mee aan het leefbaar houden van onze mooie wijk? Geef je op en stuur een mailtje naar: leefomgeving@wijkbelangwesteinde.nl Heb je nog vragen, mail dan ook gerust. Wij beantwoorden je vragen graag.

Verdwijnt stadsdienst lijn 1 in Westeinde en hoe dan verder?

Wijkauto

Volgens tellingen van voor de corona gebruiken steeds minder mensen in Westeinde de stadsbus, met als gevolg dat de bus wordt opgeheven. Arriva heeft voor de bereikbaarheid van onze wijk het voorstel om een elektrische “wijkauto Westeinde” beschikbaar te stellen. Het betreft maatwerkvervoer omdat een deel van onze wijk volgens de maatstaf niet bereikbaar is met OV. In Drachten zijn er positieve ervaringen met een wijkauto voor bewoners van de Trisken. Van klanten wordt voor elke rit een kleine bijdrage gevraagd dat ten goede komt aan de wijk.

Aanvulling op het OV

De wijkauto is een aanvulling op het Openbaar Vervoer in Westeinde.

Het Wmo-vervoer blijft gewoon voor bewoners die hiervan gebruik maken of gaan maken. Deze vervoersvoorziening is bedoeld voor mensen met een handicap die niet meer zelfstandig kunnen reizen met openbaar vervoer en niet meer met hulp van anderen eigen vervoer kunnen regelen. Bovendien kan de wijkauto geen rolstoel meenemen, hooguit één rollator omdat de wijkauto een gewone personenauto is.

Vanaf 12 december 2021

De bedoeling is dat de wijkauto vanaf 12 december 2021 gaat rijden. Voor de wijkauto zijn vrijwilligers nodig. Belangstelling? Meld je aan. Zie het bericht elders in BuitenWesten: “Chauffeurs en planners voor de wijkauto gevraagd”.

Commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde

Wat voorafging lees je hierna.

Klankbordgroep Leeuwarden Arriva

De commissie Leefomgeving is als ‘wijkpanel’ vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Leeuwarden Arriva. Een twee jaarlijks overleg met belanghebbenden. Deelnemers zijn o.a. provincie, gemeente, wijkpanels, verenigingen, ROCOV fryslân. Op 13 december 2020 liep het convenant OV met Arriva af. In de voorbereiding voor het vervolg convenant heeft Wijkbelang Westeinde een reactie op de ‘Reactienota Ontwerp Programma van Eisen aanbesteding busconcessie Fryslân’ gestuurd naar de provincie op 16 maart 2020. Hierin is aangegeven dat Wijkbelang het rondje Westeinde wil behouden.

Nu al minder bussen

Door huidige pandemie is de aanbesteding uitgesteld. Arriva heeft in geheel 2021 de zondagsdienst laten vervallen en beperkt de avonddienst tot half tien avonds. Als ‘Westeinde’ hebben we in de klankbordgroep van 26 oktober 2020 aangegeven de best wel ingrijpende maatregelen voor lijn 1 Westeinde te betreuren. Met het oog op ouderen en begeleid wonen in deze stadwijk is het busvervoer noodzakelijk. Voorgesteld werd als alternatief de buitenbuslijn 71 (die rijdt op de Poptawei) een rondje om het winkelcentrum en langs Swettehiem te laten rijden. Dit betekent dat voor lijn 71 ‘s-avonds en op zondagen extra reistijd van ca. vier minuten per rit. Volgens Arriva zijn hiervoor te weinig opstappers en gaat dit ten koste van de reizigers van en naar de dorpen.

De bus bleef rijden in 2020 en 2021

De stadsbus rijdt nog steeds het rondje Westeinde. Met een rijkssteunregeling – i.v.m. corona – kan Arriva de huidige dienstregeling tot 12 december 2021 handhaven.

Provincie Fryslân streeft naar kostenneutraal

Aan Arriva is gevraagd door de provincie Fryslân om een transitieplan op te stellen. Met als doel tot kostenneutraal te komen. Met als gevolg dat buslijn 1 Westeinde vervalt. De maatstaf voor Leeuwarden voor het plan is dat binnen 400 meter een bushalte is of binnen 1000 meter een treinstation beschikbaar moet zijn. Alleen de noordkant van Westeinde voldoet niet aan deze maatstaf. Op het bijgaand kaartje staat de dekking van de bereikbaarheid in kleuren aangegeven. Groen voor de trein en geel voor de bus. Een gedeelte van Westeinde valt in een grijs gebied. Volgens de criteria dus onbereikbaar. Hierin ligt ook de Noorder Begraafplaats. Volgens Arriva maken hier heel weinig bezoekers gebruik van de bus.

In het plan – met het zogenaamde strekken van de buslijnen blijven voor Westeinde de haltes aan de Harlingerstraatweg bij de verkeerslichten en op de Poptawei bij de T-kruising met de Jan Jelles Hofleane. De bushalte op de Poptawei bij de Douwe Kalmaleane verdwijnt op termijn.

Arriva stelt dat voor 40 instappers (noordelijke halten) de afstand naar de Harlingerstraatweg of Poptawei meer dan 400-500 meter is. Het betreft het gemiddeld aantal instappers op een werkdag buiten de vakantie in januari en februari 2020, dus voor Corona.

Alternatieven onderzocht

Voor Westeinde zijn de volgende alternatieven onderzocht:

Verbetering van de halten Westeinde aan de Harlingerstraatweg en van de halte aan de Poptawei nabij de Jan Jelles Hofleane. De verbeteringen zijn:

  • Overdekte fietsenstalling met voldoende capaciteit
  • Overdekte wachtruimte met voldoende capaciteit
  • Te onderzoeken oplaadpunten en stallingen voor e-bike en deelfiets/scootersystemen
  • Toegankelijke route van- en naar bushalte, denk aan verlaagde trottoirbanden/opritjes

De verbeteringen aan de haltes zijn per december 2021 gereed.

Aan de wijk wordt gevraagd een keuze te maken uit één van de volgende drie maatwerk alternatieven:

  • De inzet van een Opstapper van één van de noordelijke halten naar het busstation op basis van een vraagafhankelijke verbinding van 1x/uur tegen een tarief van € 3,50 per enkele reis
  • De buurtbus of wijkbus. Deze wordt door vrijwilligers gereden volgens ene vaste route. Ingeschat wordt dat hiervoor ca. 50 vrijwilligers – chauffeurs en planners nodig zijn
  • Of de inzet van een aan de wijk beschikbaar gestelde elektrische Deelauto. Gereden door vrijwillige chauffeurs uit de wijk naar bestemmingen in heel de stad Leeuwarden (bijvoorbeeld ziekenhuis). Tarief, bedieningsperiode en reserveringen bepaalt de wijk in samenspraak met Arriva.

Begrip

‘Westeinde’ heeft inmiddels begrip voor de maatregelen i.v.m. de lege bussen, maar gaf aan graag in overleg te gaan met de gemeente over de alternatieven. Gevolg hiervan dat enige leden van de commissie Leefomgeving met de Provincie, gemeente en Arriva nu in overleg zijn.

Onderzochte alternatieven

Mogelijkheden zoals de Opstappen en Buurtbus zijn onderzocht en niet haalbaar bevonden.

De Opstapper is een vraagafhankelijk systeem waarbij een taxibusje een passagier ophaalt van een wijk zonder ov-verbinding (één halteplaats in de wijk op een nader te bepalen plaats) en brengt naar een Opstapper knooppunt waar een reguliere bus of trein vertrekt en andersom (Centraal Station Leeuwarden). De reiziger dient minimaal een uur tot maximaal drie maanden van tevoren telefonisch te reserveren. Dit systeem is een vangnet voor het netwerk van het OV. Voor Arriva een kostbare oplossing.

De buurtbus of wijkbus rijdt dan volgens een bepaalde dienstregeling met inzet van vrijwilligers. De busjes worden beschikbaar gesteld door Arriva evenals de opleiding en dergelijke.

Voor de wijkauto zijn minder mensen nodig en denken dat we met veel minder vrijwilligers nodig dan met de buurtbus of wijkbus. De haalbaarheid hiervan wordt momenteel onderzocht.

Ingeschat wordt dat er om een buurtbus of wijkbus te laten rijden er ca. 50 vrijwilligers nodig zijn, wat we niet haalbaar achten. Voor de wijkauto zijn veel minder vrijwilligers nog wat we wel haalbaar achten. Heb je belangstelling? Geef je op en stuur een mailtje naar: leefomgeving@wijkbelangwesteinde.nl

Nieuwe convenant OV in 2024.

De provincie als opdrachtgever voor het OV blijft intussen bezig met het voorbereiden voor de aanbesteding voor het openbaar vervoer in Fryslân. Het convenant OV in 2024.

commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde

BuitenWesten september 2021

Dinsdagmiddag heeft Sierk van FE DRUK de gloednieuwe BuitenWesten in Eeltsje’s Hiem afgeleverd. Op de cover een foto van de toppers van Middelséhiem die in de wijk heel wat zwerfvuil opruimen. Hoe ze dat aanpakken, lees je in het bijbehorende artikel. Wat kun je nog meer verwachten? Deel twee van de serie Wonen en Verhuizen in Westeinde; Julia (7) vertelt over alle dieren die ze kent en maak kennis met Hans en Hanny, twee van onze OPP vrijwilligers. Wat als lijn 1 vanaf januari niet meer door de wijk rijdt? De commissie Leefomgeving denkt vooruit en wil een wijkauto inzetten. Lees alles over dit plan en nog veel meer in ons mooie wijkblad dat deze week wordt bezorgd 🙂

Stadsdienst lijn 1

Arriva is van plan per december 2021 te stoppen met de stadsdienst lijn 1 Westeinde. De reden is dat te weinig mensen gebruik maken van de bus. Corona heeft nauwelijks invloed op deze beslissing, ook in andere stadswijken komen er aanpassingen voor de stadsbus. Arriva biedt aan om een buurtbus of wijkbus op te zetten. De wijkbus rijdt dan volgens een bepaalde dienstregeling en met inzet van vrijwilligers. Lees meer over dit plan en meld je aan als je belangstelling hebt.  Andere reacties over dit onderwerp zijn ook welkom. Klik op de bijlage voor meer informatie.

Kruispunt Crystalic gaat flink op de schop

Gisteren in de Leeuwarder Courant: Kruispunt Crystalic Leeuwarden gaat flink op de schop. De aanpassingen zijn nodig voor een betereverkeersafwikkeling en voor meer veiligheid want de verkeersdrukte neemt steeds meer toe. Dat is helaas ook duidelijk merkbaar aan het verkeerslawaai dat in toenemende mate over onze wijk spoelt. In het artikel van Edwin Boers lees je welke plannen de komende tijd worden uitgevoerd. Foto LC

Herfst

De herfst is begonnen, in plaats van bloemen versieren paddenstoelen de bermen hier en daar. De hanging baskets die dankzij de commissie Leefomgeving op meerdere plaatsen in de wijk hangen, zorgen nog een beetje voor zomergevoel 🙂

In de beweegtuin

Het is vakantie en hoe leuk is het om lekker in de beweegtuin te spelen! Intussen groeien de appels, peren en Japanse wijnbesjes totdat ze plukrijp zijn. De Japanse wijnbes is familie van de framboos en braam, en geeft heerlijke friszure besjes. Als de stekelige ‘doosjes’ opengaan, kun je die lekkere besjes plukken 🙂

Een gezonde leefomgeving

Groen is belangrijk voor een goed leefklimaat voor mens en dier. Een groene omgeving zorgt voor een gezonde omgeving, bevordert de biodiversiteit en de aantrekkingskracht van een stad of dorp. Ook het klimaat heeft baat bij zoveel mogelijk bomen en planten. Bewoners uit stad of dorp raken meer en meer betrokken bij hun eigen groene omgeving en starten initiatieven om meer te doen met het groen in de buurt. Het openbare groen is van ons allemaal. Daarom wil de gemeente Leeuwarden graag weten wat je vindt van het groen in de gemeente.

Kijk op www.leeuwarden.nl/groen voor de enquête.

Foto Prinsentuin: gemeente Leeuwarden

Overleg in de Oranjezaal

Een overleg in de imposante Oranjezaal van het stadhuis, dat gebeurt niet vaak! Omdat Eeltsje’s Hiem nog gesloten is, waren Geertje en de commissie Leefomgeving uitgenodigd in de Oranjezaal. Onder het toeziend oog van de voormalige vorsten van ons land, bespraken zij met wethouder Sjoerd Feitsma en wijkmanager Rikkie Hagen het wel en wee van onze wijk. Onderwerpen als groenvoorziening en verlichting werden besproken, maar ook de wens voor meer overleg met de wethouder👍

En… intussen wordt door een pas opgerichte werkgroep met drie bestuursleden en drie vrijwilligers in kaart gebracht, welke maatregelen nodig zijn om in de toekomst bepaalde activiteiten in Eeltsje’s Hiem mogelijk te maken. Hoe mooi is dat!! 🙂

Poptawei helemaal klaar!

De werkzaamheden aan de Poptawei zijn helemaal afgerond. Door de vernieuwde T-kruising Poptawei/Jan Jelles Hofleane kan het autoverkeer zonder af te slaan, onze wijk inrijden. De nog ontbrekende markering op de rijweg en het fietspad is recentelijk aangebracht. Op het fietspad is de de markering zodanig dat er een scheiding is tussen fiets- en voetpad. De bermen zijn ingezaaid met een grasmengsel. Volgens de maaikaart van de gemeente zullen de bermen twee keer per jaar worden gemaaid. Dat betekent dat er uiteindelijk een mooie vegetatie ontstaat voor insecten 🙂 De medewerkers van de gemeente en de aannemer kunnen terugkijken op een geslaagd project. Onze commissie Leefomgeving was nauw betrokken bij de voorbereidingen van dit project.

Yes! Een nieuw trottoir!

Peter van der Leij spotte de start van werkzaamheden aan de Douwe Kalmaleane. Hij mailde: ‘Yes, eindelijk wordt een van de slechtste stukken trottoir in Westeinde aangepakt!’

Foto: Peter van der Leij

Het is zover, de nieuwe speeltoestellen zijn geplaatst!

Op de speelplek aan de Tsjibbe Geertswei stonden al speeltoestellen voor de kleuters, en nu staat er voor de iets oudere kids óók een speeltoestel. Het is een klim/klauter toestel met een touwladder en een glijbaan dat meer uitdaging biedt, hoe leuk is dat! Een poosje geleden is er een bank geplaatst zodat je je kind al relaxend in de gaten kunt houden.  De speelplek aan de Gerben Colmjonwei is uitgebreid met een nestschommel en een nieuw tuimelrek, óók zo leuk 🙂 Bovendien zijn hier een poosje geleden de kleine doelen vervangen door grotere, en is een van de banken verplaatst. Echt fijn voor de kids in Westeinde dat er zoveel speelmogelijkheid is, en vooral nu we meer thuisblijven. Onze commissie Leefomgeving heeft al dit moois voor elkaar gemaakt, heel erg bedankt! En… blijf letten op de anderhalve meter afstand 🙂

20200416 150426 20200416 165514

Schoon zand en nieuwe speeltoestellen

Goed nieuws voor de buiten spelende kids: deze week wordt onder bepaalde speeltoestellen in onze wijk het onkruid en het gras verwijderd. Daarnaast wordt het zand opgeschoond en/of aangevuld. De gemeente voert deze werkzaamheden ook uit in andere wijken, het is niet bekend wanneer Westeinde aan de beurt is. Tijdens de werkzaamheden kunnen de betreffende speeltoestellen eventjes niet worden gebruikt.

Er is nog meer goed nieuws! Donderdag 16 april plaatst de firma Boerplay de nieuwe speeltoestellen op de speelvelden aan de Tjibbe Geertswei en de Gerben Colmjonwei. Hoe leuk is dat! Het terrein aan de Paulus Akkermanwei is ook niet vergeten: de nieuwe speeltoestellen zijn besteld en worden later geleverd. Nog even geduld 1f642

En… blijf letten op de anderhalve meter afstand 🍀

Spelen kan gelukkig nog steeds

Het is stil in onze wijk en, hoe vreemd het ook klinkt, dat is hartstikke goed. Op straat spelen kan gelukkig nog steeds. Op het speelveld aan de Gerben Colmjonwei zijn sinds een paar maanden twee mooie nieuwe voetbaldoelen geplaatst, en twee iets grotere op het veld bij de voetbalkooi. Verder zijn op deze plek ook twee korfbalpalen geplaatst, die tijdens een wijkfeest ook kunnen functioneren als de buitenste palen van twee volleybalvelden. Hoe mooi is dat! In 2021 gaan we het beleven  De korfbalpalen komen uit de gemeentelijke opslag en waren gratis; de voetbaldoelen zijn bekostigd door onze commissie Leefomgeving. Als je gaat voet- of korfballen dan kan dat met maximaal drie personen, en let op de anderhalve meter afstand.

Slauerhoffweg Leeuwarden deels afgesloten voor verkeer

Een deel van de oostelijke rijbaan van de Slauerhoffweg in Leeuwarden is van 6 april 7.00 uur tot en met 15 mei 17.00 uur afgesloten voor verkeer. Verkeer vanaf Bedrijven- en Winkelpark De Zwette (Zwette IV) naar het kruispunt Harlingerstraatweg/Westeinde is gestremd vanaf de rotonde Balthasar Bekkerwei/Fryslânplein/Slauerhoffweg. Verkeer vanaf het kruispunt naar Zwette IV, het Fryslânplein en de Slauerhoffbrug kan altijd doorgaan. De omleidingsroute is met borden aangegeven en loopt via de Slauerhoffweg, Fahrenheitweg en Heliconweg. De afsluiting is nodig voor het maken van twee nieuwe verkeersaansluitingen, namelijk een aansluiting op de Francois Haverschmidtwei en een nieuwe aansluiting als toegang naar Wetterskip Fryslân en de Elfstedenhal. Deze aansluitingen dragen bij aan een betere doorstroming van het verkeer na de gebiedsontwikkeling bij het WTC.

 

Het WTC-gebied ondergaat de komende jaren een metamorfose. De bouw van een nieuw voetbalstadion voor Cambuur zorgt voor meer dynamiek in het gebied in combinatie met winkels, horeca en indooractiviteiten (leisure). Er komen twee supermarkten en het nieuwe Cambuurstadion biedt onderdak aan onderwijs: ROC Friese Poort. Kijk voor meer informatie hierover op www.leeuwarden.nl/wtccambuur.

Kleine verbeteringen voor een veiliger Douwe Kalmaleane

De gemeente realiseert dit jaar aanvullende verkeersmaatregelen voor de Douwe Kalmaleane. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan wensen van wijkbewoners. Door de snelheidsremmers wordt verwacht dat het autoverkeer langzamer gaat rijden, en sluipverkeer wordt ontmoedigd. De commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde heeft het afgelopen half jaar intensief overleg gehad met team Verkeer & Vervoer van de gemeente. Het nog niet bekend wanneer de werkzaamheden starten. Lees in de bijlage meer over de verbeteringen.

Openbaar vervoer  in Westeinde bedreigd? (2)

Na de vraag van de commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde via wijkbelangwesteinde.nl ,  via de facebookpagina Wijkbelang Westeinde en via een digitale NieuwsFlits zijn er 12 reacties.

De aanbevelingen Wijkbelang Westeinde, commissie Leefomgeving tezamen met de reacties van wijkbewoners is dit samengevat in de volgende punten:

  • dat de huidige situatie van lijnbus – rondje Westeinde en halfuursdienst– moet blijven al is het alleen al voor de oudere inwoners
  • dat goede overdekte fietsenstallingen aan de Poptawei en winkelcentrum gewenst zijn
  • dat het behoud van buslijn via de Poptawei van en naar de dorpen voor Westeinde belangrijk is.

‘Westeinde’ heeft hiermee gereageerd op het Ontwerp Programma van Eisen Busvervoer Fryslân. De provincie Fryslân gaf een ieder gelegenheid te reageren voor 17 maart 2020.

Lees meer hierover in de bijlage onderaan deze pagina.

Moestuintjes in Westeinde

We hebben in onze wijk pruimenbomen, appelbomen, een hazelnoot en óók nog moestuintjes! Naast Pieter Jelles Impuls zijn een aantal tuinbedden aangelegd die wijkbewoners in gebruik mogen nemen. Als tegenprestatie is het de bedoeling belangstellende leerlingen af en toe iets over de tuin te vertellen. Neem gerust een kijkje of neem via mail contact op met deelschoolleider Ralph de Jong. Dit artikel staat in de nieuwe BuitenWesten met een foutje in het mailadres. Het juiste mailadres van Ralph is: rjong@pj.nl Worteltjes of aardbeien uit eigen moestuin, hoe leuk is dat 🙂

Commissie Leefomgeving op excursie bij PEC Zwolle

Zaterdag 29 februari heeft de werkgroep mobiliteit WTC/Cambuur, waaraan ook de commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde deelneemt, een wedstrijd van PEC Zwolle bijgewoond. Toen de spelersbus van Cambuur de parkeerplaats opreed, zorgde dit even voor verwarring bij de verkeersregelaars. Maar na een verhelderend gesprek mochten ze doorrijden, en werden ze verwelkomd door de algemeen manager van PEC Zwolle: Jeroen van Leeuwen. Vervolgens kregen ze een lezing over het mobiliteitsplan van PEC Zwolle. Met een heel goed communicatieplan en het inzetten van verkeersregelaars zijn het aantal klachten uit de omringende wijk afgenomen, maar nog niet helemaal opgelost. Tijdens een wandeling door de wijk werd voor hun ogen op de stoep geparkeerd. In Leeuwarden wordt een volledig nieuw stadion wordt gebouwd, dat is een groot verschil met de situatie in Zwolle.

Van de bezoekers van het MAC3PARK stadion (PEC-stadion) komen 60% uit Zwolle en 40% buiten Zwolle. PEC Zwolle wil het fiets gebruik stimuleren door bij voorbeeld een korting te geven op een seizoen kaart. Voor de wedstrijd worden er 31 verkeersregelaars ingezet. Na de wedstrijd zijn er nog maar zes nodig voor een vlotte doorloop van het verkeer.

PEC Zwolle rekende in knotsgekke slotfase alsnog af met Vitesse 4 – 3!

Met dank aan Facebook van de Vosseparkwijk. Foto: De Stentor Zwolle

Openbaar vervoer in Westeinde bedreigd?

De busdienst lijn 1 tussen het busstation en Westeinde kan niet uit, in het verleden waren er al plannen om deze lijn op te heffen, maar dankzij tussenkomst van een wethouder die het OV belangrijk vond, bestaat hij nog.
Maar het kan nog steeds niet uit doordat er te weinig mensen gebruik van maken, net als overigens meerdere stadsbuslijnen in Leeuwarden.
Daarom is Arriva continu bezig om te proberen deze lijnen rendabeler te maken. De route van lijn 1 is om die reden al verlegd naar de Slauerhoffweg om te profiteren van de leerlingen van ROC Friese Poort.

Lees meer hierover in de bijlage onderaan deze pagina.

Verkeershinder door grootonderhoud (5)

Tot begin januari is er verkeershinder op de Poptawei. Op donderdag 19 december is het laatste beton gestort. Wanneer het beton voldoende sterkte heeft gekregen, de strepen zijn aangebracht en de bermen zijn aangevuld verdwijnen de hekken om het fietspad. Hiermee is de stremming dan voorbij.

Een gedeelte van het vernieuwde fietspad tussen Leeuwarden en Marsum was binnen een dag stuk gereden. Dit ondanks dat de aannemer voorzieningen had getroffen. Een brommerrijder dacht dat hij wel over het vers gestorte beton kon rijden. Maar na 200 m bleek dat toch niet zo goed idee te zijn en reed datzelfde stuk weer terug. De sporen die hij achterliet waren zo diep dat een heel stuk fietspad op nieuw gestort moest worden. Dit is intussen gerealiseerd.

De ontbrekende markering op de hoofd rijweg wordt in het voorjaar alsnog aangebracht.

Voor vragen over de uitvoering kun je contact opnemen met Haije Stellingwerf die het werk begeleidt namens de gemeente. Hij is bereikbaar via 14058 en 06-43365343.

Poptawei tot Jan Jelles Hofleane na vrijdag 15 november weer open

Vrijdag 15 november wordt het wegvak geasfalteerd vanaf de weg naar de vliegbasis tot aan de eerste afslag links in Westeinde (Jan Jelles Hofleane). Daarna kan dit deel van de Poptawei weer worden gebruikt. Alles verloopt tot nu toe precies volgens de planning. De kans is klein maar mocht er vertraging optreden, dan wordt het wegvak één werkdag later in gebruik genomen (na maandag 18 november). Met ingang van 18 november wordt het laatste deel, fase 4, tussen de Jan Jelles Hofleane en de Douwe Kalmaleane aangepakt, dit deel is nog wel gestremd. Hier wordt vanaf 18 november tot en met 6 december gewerkt. U heeft onlangs een brief ontvangen waarin staat vermeld, dat de Poptawei na 6 december weer open is. Het grootste deel kan nu alweer worden gebruikt. Goed nieuws voor de pendelaars tussen Westeinde en Marsum en voor de bereikbaarheid van winkels, OBS de Pôlle, sportverenigingen, de Bôlekoer en het tuincentrum.

Geert Verf, Dorpsbelang Marsum

Fietspad vanaf de Harlingerstaatweg

Het fietspad vanaf de Harlingerstaatweg naar Westeinde nu officieel. Sinds 28 oktober 2019 staat er vanaf de Harlingerstraatweg het verkeersbord ‘Verplicht fiets / bromfietspad’. Het bord ontbrak sinds de aanleg van dit fietspad naast het al bestaande voetpad op de voormalige spoorbaan naast de Montessori High School. Het bord geeft aan dat het een verplicht fiets / bromfietspad is. Als je op een (snor)fiets of snorscooter of brommer rijdt mag je ook gebruik maken van dit fietspad. Steeds meer bewoners uit de wijk Westeinde maken gebruik van deze verbinding tussen het Europaplein en de wijk.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑