Toespraak voorzitter tijdens Politiek Forum 12 juli

Margaret Beckers
Margaret Beckers

Margaret Beckers – Foto: Siska Alkema

Geachte leden van de gemeenteraad,

19 juni jl nodigde de gemeente Leeuwarden omwonenden van het WTC gebied uit voor een informatiebijeenkomst. Vandaag, 12 juli 2017, bespreekt u de plannen voor het eerst en het streven van het college is dat u komende maandag, 17 juli, een besluit gaat nemen.

Een deel van de inwoners van Westeinde is op 27 juni bij de bewonersbijeenkomst geweest. Ook heeft Wijkbelang Westeinde op maandag 10 juli bewoners de gelegenheid geboden om nogmaals hun geluid te laten horen.

Vanavond leg ik u namens de wijkbewoners en het bestuur van Wijkbelang nog een aantal vragen voor en spreek ik onze zorgen uit.

Vooropgesteld: we zien de noodzaak van ontwikkeling van het gebied en we zijn daar niet op tegen.

1) Toename van het aantal voorzieningen brengt ook meer verkeer met zich mee.  Wij hebben grote twijfels of het aantal parkeerplaatsen wel voldoende is en vrezen overlast in de omliggende wijken. Zeker wanneer er gelijktijdig verschillende evenementen zijn en ook vanwege het feit dat het grotendeels om betaald parkeren gaat.
Op welke wijze denkt u te gaan voorkomen dat er geparkeerd wordt in de omringende wijken?

2)  De ontsluiting van het terrein is minimaal. Wanneer na afloop van een evenement  15.000 bezoekers met wellicht 5.000 auto’s via de Slauerhoffweg de stad uit willen, zal de kruising met de Harlingerstraatweg het eerste obstakel vormen. En wijkbewoners van Westeinde die met de auto de wijk willen verlaten staan bij het stoplicht nu al vaak 2 en soms 3 beurten te wachten. Eerder is aan de wijk al toegezegd dat dit nader onderzocht  zal worden.
Op welke manier gaat een vlotte afstroming worden bevorderd?

3) Naar verluidt staat er in de subsidievoorwaarden die verbonden zijn aan de ontwikkeling van het gebied dat het stadion multifunctioneel gebruikt moet gaan worden. Aantallen van 20 – 50 per jaar circuleren.
De vrees bestaat dan ook dat er sprake zal zijn van geluidsoverlast zoals ook bij de stadions in Arnhem, Eindhoven en Amsterdam. En ook in onze eigen stad kennen wij de perikelen rondom het gebruik van het Groene Ster en het Rengersparkterrein.
Het zal u bekend zijn dat onze wijk grenst aan de vliegbasis en dat ook vanuit die kant regelmatig sprake is van geluidhinder.
Welke aanvullende voorwaarden gaat u stellen en op welke wijze denkt u overlast te kunnen voorkomen.

4)  Bijna 6.000 m2 is bestemd voor 2 supermarkten. Gelukkig beschikt de wijk Westeinde nog over een klein winkelcentrum en ook de MTV buurt heeft een, kort geleden verbouwde, supermarkt.  Tot voor kort voerde de gemeente een detailhandelsbeleid waarin vestiging van detailhandel op de ene plaats er niet toe mocht leiden dat elders leegloop ontstond. Helaas is dat kort geleden beëindigd.
Wij hebben grote zorgen over de levensvatbaarheid van de buurtsupermarkt.
Net als bij de dorpen, is de waarde van een supermarkt in de wijk, niet te onderschatten.

Wat zijn de effecten van de komst van  meer detailhandel op het WTC terrein op het bestaansrecht van de buurtsupermarkten in de omliggende wijken?
Bent u bereid daar een gedegen onderzoek naar te (laten) doen en de uitkomsten mee te wegen in de besluitvorming?

Ik dank u voor uw aandacht.

Meer stukken zijn hier te vinden.