Extra Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 juni 2018

Wijkbelang Westeinde

Het bestuur van wijkvereniging Wijkbelang Westeinde nodigt alle leden van harte uit voor de EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING op 26 juni 2018, aanvang 20.00 uur in MFC Eeltje’s Hiem.

AGENDA

 1. Opening
 2. Concept verslag ALV 24 april 2018
 3. Advies Commissie van Advies
 4. Bestuursverkiezing
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Ad. 3 Commissie van Advies (CvA)
Naar aanleiding van de laatste ledenvergadering van Wijkbelang is de wens naar voren gekomen om een clubje mensen mee te laten denken met het tijdelijke bestuur van de Vereniging over de toekomst van de activiteiten en het wijkgebouw. Daarvoor hebben zich beschikbaar gesteld: Elize van der Meer, Geertje de Jong en Tjeerd Heidstra. Een afvaardiging van het Bestuur heeft een informatief gesprek gevoerd met de CvA. Daarin zijn zoveel mogelijk vragen van de CvA beantwoord en heeft het Bestuur aan de CvA gevraagd om adviezen inzake:

 • De toekomst van activiteiten van Wijkbelang in Eeltje’s Hiem;
 • Het werven van vrijwilligers, bestuursleden met name een penningmeester)  en ondersteuners;
 • Alternatieven op gebouwgebied;
 • De ontvlechting van de Beheerstichting ’t Hiem waar mogelijk;
 • Andere relevante onderwerpen Wijkbelang aangaande.

De CvA krijgt hiermee een brede en algemene opdracht om te adviseren voor de korte en lange termijn, om de ontstane situatie  het hoofd te bieden. Gevraagd en besproken is dat de CvA voor de ledenvergadering een advies zal formuleren.

Daarnaast vraagt de feitelijke situatie rondom het bestuur om maatregelen. Het viertal vrijwillige tijdelijke Bestuursleden staat op het volgende standpunt:

De huidige totaal aantal van vier (tijdelijke) bestuursleden is een te kleine basis voor een degelijk bestuur, zeker een penningmeester wordt node gemist. Wanneer per 1 juli aanstaande geen uitbreiding van het bestuur is gevonden, legt dit bestuur zijn taken binnen de Vereniging neer en zal zij zorgen voor een nette afhandeling van de ontstane situatie.

Gelukkig heeft zich ondertussen een aantal prima vrijwilligers de perikelen rondom het wijkgebouw aangetrokken en is er weer sprake van een redelijke bezetting van het gebouw voor de wekelijkse en maandelijkse activiteiten. Daarnaast doet de nieuwe beheerder flink zijn best om meer inkomsten voor het wijkgebouw te genereren.

De tijd en energie van bovengenoemden is uiteraard ook aan grenzen gebonden en dan blijkt de hoeveelheid vrijwilligers toch te klein te zijn voor de vele activiteiten, die we gewend waren aan te bieden in ons prachtige, maar nu onrendabele wijkgebouw.
Hopelijk zullen de adviezen van de CvA leiden tot positieve oplossingen van de ontstane problematiek.

Ad4. Bestuursverkiezing
Conform de besluiten rond de fusie van Wijkvereniging Westeinde met de Stichting Wijkpanel Westeinde hebben alle (tijdelijke)bestuursleden van Wijkbelang Westeinde hun functie beschikbaar gesteld tijdens  de ALV van 24 april jl.

De bestuursleden  stellen zich verkiesbaar, mits zich leden melden als kandidaat voor uitbreiding van het bestuur: Margaret Beckers stelt zich verkiesbaar als voorzitter. Durk Visser, Hans van Linschoten, Annemarie Ruesen als  bestuursleden, volgens rooster van aftreden zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement, waarbij de voorzitter in functie gekozen moet worden.

Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie dan komen wij graag met u in contact.
Wilt u zich ook kandidaat stellen voor een bestuursfunctie dan dient u dit  voor aanvang van de algemene ledenvergadering op 26 juni 2018 te melden, bij de Durk Visser, secretaris van het bestuur, secretaris@wijkbelangwesteinde.nl

De Statuten,  het Huishoudelijk Reglement en het concept verslag van de ALV van 24 april 2018 vindt u op onze website: www.wijkbelangwesteinde.nl.

Neem uw ledenpasje mee om te kunnen stemmen.  U ontvangt uw stembiljetten na overlegging van uw ledenpasje.

Concept verslag ALV 24 april 2018
Rapport Commissie van Advies (Het is een advies aan het bestuur wat het bestuur plaatst met instemming van CvA.)

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑