Gespreksavonden Aardgasvrij wonen

Na de informatieavond Aardgasvrij wonen op 1 juni j.l., organiseert de gemeente diverse gespreksavonden (digitaal) voor hun inwoners over de stappen richting een aardgasvrij Leeuwarden. De gemeente nodigt u van harte uit om deel te nemen aan deze avonden.


Gespreksavonden Aardgasvrij wonen
Via advertenties in lokale kranten, via onze websites, Facebook en posters door de hele gemeente worden inwoners uitgenodigd voor Digitale gespreksavonden:

14 juni  19.30 uur         Regio Midden    Stad Leeuwarden, Goutum en De Zuidlanden

22 juni  19.30 uur         Regio Zuid          Wergea, Wirdum, Warten, Grou, Baard, Easterlittens, Reduzum, Wytgaard, Jellum, Mantgum, Jirnsum, Huns, Hilaard, Bears en omstreken

De gemeente vraagt u ook of u mee wilt helpen de bijbehorende informatie bij inwoners onder de aandacht te brengen via uw eigen kanalen. Zodat zoveel mogelijk inwoners informatie kunnen krijgen, hun vragen kunnen stellen en kunnen meepraten over wat belangrijk is bij de overgang naar aardgasvrij wonen.

De gemeente vraagt inwoners om mee te denken en te vertellen wat voor hen belangrijk is
Er worden er 3 gespreksavonden georganiseerd. Hierbij is Leeuwarden opgesplitst in 3 gebieden. Deze staan in de poster vermeld. Waarbij zij ook in willen gaan op de mogelijkheden voor dat specifieke gebied en vervolgens met inwoners in kleinere (digitale) groepen het gesprek willen aangaan over wat er voor hen belangrijk is bij het verduurzamen van de woningen en het stap voor stap aardgasvrij maken van de woning.

Waar terecht met vragen?
Ter ondersteuning van de campagne, is er informatie op Energieloketleeuwarden.nl/stapvoorstap  geplaatst. Hier staan de ‘meest gestelde vragen’. En een ‘stappenplan’, voor als inwoners nu graag al stappen richting aardgasvrij wonen willen zetten.

Mocht u naar aanleiding van deze campagne vragen hebben, zie:


Eind 2021 een visie op alternatieve warmtebronnen voor wijken en dorpen

Met de uitkomsten van de eerder gehouden enquête en doormiddel van de gesprekken met inwoners en andere betrokken partijen, wordt dit jaar in kaart gebracht wat mogelijke alternatieve warmtebronnen kunnen zijn voor een wijk of dorp en wanneer deze van het aardgas af kunnen op een haalbare en betaalbare manier. De Warmtevisie wordt daarna eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna gaat de gemeente wijk voor wijk aan de slag met stappen richting aardgasvrij wonen. In samenspraak met de wijk via een haalbaar en betaalbaar plan op maat.

MFC Eeltsje’s Hiem gaat weer beperkt open voor bezoekers

Gelukkig kan en mag er weer wat meer! De Corona Facility Werkgroep van Wijkbelang Westeinde heeft voor de bezoekers van Eeltsje’s Hiem het protocol aangepast met de coronaregels die gelden vanaf 5 juni 2021. Uiteraard zal dit opnieuw worden aangepast als dat nodig is. 

Ook verwijzen we naar het landelijke protocol van onder meer:

Jeu de boules: https://njbb.nl/protocol-verantwoord-sporten-petanque-versie-van-1-juni-2021/

Biljarten: https://www.knbb.nl/coronavirus/protocol-biljarten

Muziek: https://www.knmo.nl/corona/

Bridge: (NOC-NSF) https://www.bridge.nl/coronamaatregelen/protocol-verantwoord-sporten/

We hebben lang gewacht op dit moment. Eindelijk kunnen we weer naar een museum, een terrasje pakken, uit eten, winkelen en thuis meer bezoek ontvangen. Als deze positieve ontwikkeling doorzet, kan er steeds meer. We vertrouwen erop dat bezoekers van Eeltsje’s Hiem verantwoordelijk omgaan met de huidige regels en de naleving daarvan.  

Namens het bestuur,

Pieter Bouwer

Kan het nóg meer lente worden in Westeinde??

Bermen vol bloemen, heerlijk geurend fluitenkruid, jonge vogels, kwakende kikkers en… de zwanen hebben jonkies! Vijf weken geleden maakten pa en ma zwaan een enorm nest in het riet bij het schelpenpad. Ma sloeg aan het broeden en pa hield de boel goed in de gaten en maakte flink indruk met zijn opgebolde veren. De eieren zijn uitgekomen en vandaag zijn er vijf jonkies in het nest te zien, hoe fantastisch is dat! Dit is de allereerste keer dat zwanen in onze wijk broeden en het is duidelijk hoe dat komt: Westeinde wordt steeds mooier 🙂
Foto’s: Jaap van der Meer

Stap voor stap naar aardgasvrij

De gemeente heeft de campagne ‘Stap voor stap naar aardgasvrij’ opgestart om de bewoners te informeren over de stappen richting een aardgasvrij Leeuwarden. Om in de toekomst Leeuwarden mooi en leefbaar te houden, moeten we nu al nadenken over duurzame veranderingen. De meeste mensen gebruiken nu nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet goed voor ons klimaat. Inwoners kunnen ideeën inbrengen over hoe dorpen en wijken het beste duurzaam verwarmd kunnen worden.

Lees alles over deze campagne in de bijgevoegde flyer.

Fontein in de vijver bewoond

Er zijn zoveel mooie plekjes om een nest te bouwen maar een paartje meerkoeten vond dit het mooiste plekje van de hele wijk: pal naast de fontein. De fontein kan voorlopig niet sproeien, we moeten een tijdje wachten. Als de eieren zijn uitgekomen en de jonkies met hun rode punkhaartjes pubermeerkoetjes zijn geworden, kan de fontein weer sproeien 🙂 Foto: Jaap van der Meer

Uitnodiging digitale Algemene Ledenvergadering Wijkbelang Westeinde 10 mei 2021

Bij onze Algemene Ledenvergadering in november 2020 hoopten wij dat een digitale ALV eenmalig zou zijn
en dat we u bij de eerstvolgende weer in MFC Eeltsje’s Hiem zouden begroeten. Helaas, niets is minder
waar.

Deze editie zal opnieuw digitaal plaatsvinden op maandag 10 mei 2021 om 20:00 uur. Wij nodigen u van
harte uit om de vergadering bij te wonen.

Mogelijk weet u nog precies hoe het werkt en is er weinig toelichting nodig. Toch vermelden we graag nog
een keer de werkwijze.

 • De ALV moet door de leden en vergadergerechtigden (hierna ‘leden’) te volgen zijn via een elektronisch communicatiemiddel.
 • Leden moeten uiterlijk 72 uur voor de ALV in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over onderwerpen die op de agenda staan.
 • De vragen van leden moeten uiterlijk tijdens de ALV worden beantwoord en deze antwoorden moeten toegankelijk gemaakt worden voor de leden, bijvoorbeeld via Facebook, de website of mail.
 • Tijdens de ALV moeten vragen van leden zo goed mogelijk worden beantwoord, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

Bovenstaande regels zijn afkomstig uit de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

Wat te doen als u vragen heeft?
Ieder lid kan tot 72 uur voor de vergadering (tot uiterlijk 7 mei 2021 20:00 uur) zijn of haar vragen kwijt
door of een mail te sturen naar info@wijkbelangwesteinde.nl of door deze vraag schriftelijk in de
brievenbus van MFC Eeltsje’s Hiem te deponeren.

Bijwonen van de digitale ALV?
Tot en met 9 mei 2021 kunt u zich aanmelden voor online deelname aan de ALV van Wijkbelang Westeinde.
Klik hiervoor op onderstaande link: aanmelden
Hierna ontvangt u op 10 mei 2021 – voorafgaand aan de ALV – een link (met instructies) op uw emailadres
om de vergadering online bij te wonen. Daarnaast zullen de vragen en bijbehorende antwoorden terug te
vinden zijn in notulen die wij via de website zullen publiceren in de twee weken na de vergadering.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Vaststellen notulen 9 november 2020
 4. Benoeming nieuwe penningmeester
 5. Jaarrekening 2020
 6. Begroting 2021
 7. Beheerstichting
 8. Vragen
 9. Sluiting

Wat te doen als u zich kandidaat voor de functie penningmeester wilt stellen?
Zoals u uit de agenda kunt afleiden zijn wij als bestuur momenteel op zoek naar een nieuwe
penningmeester. Het bestuur is al op zoek gegaan naar een nieuwe kandidaat en heeft deze gevonden in
de persoon van Anita de Vreeze.
Mocht u zich als kandidaat eveneens beschikbaar willen stellen als penningmeester, dan kunt u zich
aanmelden bij het bestuur met een mailtje naar: info@wijkbelangwesteinde.nl. Als zich meer kandidaten
aanmelden dan zal tijdens de ledenvergadering met een stemming een definitieve keus worden gemaakt.
Wij hopen dat de ALV opnieuw succesvol zal worden. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Michel Ferwerda, secretaris

cropped Wijkbelang logo verkleind 1

Nieuwsbrief Vliegbasis editie april 2021

IN DEZE EDITIE:

OEFENING DEVIANT DRAGON
C-130 OEFENING ORANGE BULL 2021
WEAPONS INSTRUCTOR COURSE (WIC)
ONDERZOEK NAAR COMMUNICATIE VLIEGBASIS LEEUWARDEN
POLLY NEWS
4000 UUR BEELDANALYSE DOOR PED CELL
EEN ANDER GELUID…
VRAAG HET DE VLIEGBASIS
OP ONZE SOCIAL MEDIA KALENDER

ALV: Nog één keer digitaal

Noteer de datum (10 mei) van de Algemene Ledenvergadering maar vast in je agenda en net zoals de vorige keer kun je thuis deelnemen. Binnenkort volgt meer informatie. De volgende vergadering zal hopelijk weer in ons gezellig wijkcentrum zijn. Dat is toch het allerfijnste 🙂

Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur

Beste omwonenden en belanghebbenden,

De afgelopen maanden hebben we doorgewerkt aan de herinrichting van het projectgebied WTC Cambuur. Daar gaan we de komende tijd mee verder om het terrein op tijd klaar te maken voor de opening van de supermarkten later in het voorjaar. Via deze weg geven wij u een korte update. Over enkele weken verwachten we uitgebreidere informatie te kunnen geven in een nieuwsbrief die we deur aan deur verspreiden in de Schrijversbuurt en omgeving.

 1. Eco sloot en geluidsscherm: Door het zeer koude en natte weer enkele weken terug lag het werk aan de eco sloot en de geluidswand even stil. We kunnen nu weer verder met het graven van de sloot achter het geluidsscherm. Dit gebeurt met klein materieel. Na afronding van de eco sloot zal ook het groen bij het hek worden hersteld of aangevuld.
 2. Herinrichting voor terrein voor supermarkten: we gaan verder met de werkzaamheden om het terrein voor de supermarkten in te richten. Zo leggen we de laatste riolering aan en gaan we verder met het straatwerk. De aanleg van kabels en leidingen voor de nutsvoorzieningen begint volgende week, in week 12. Dit zijn werkzaamheden die de aannemer eveneens met klein materieel uitvoert.
 3. Asfalteringswerkzaamheden: In week 16 is de afslag van de Heliconweg naar de Schrijversbuurt voor minimaal een week dicht. Dit is nodig om de asfalteringswerkzaamheden die eerder zijn uitgevoerd af te ronden. Over de precieze werkzaamheden en planning informeren wij u voorafgaand aan het werk uitgebreider via een nieuwsbrief.

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Harold Rakers, via telefoonnummer (058) 233 8656 of via het e-mailadres harold.rakers@leeuwarden.nl.

Algemene informatie over het project vindt u op www.leeuwarden.nl/wtccambuur. Algemene vragen over het project kunt u stellen via het emailadres wtccambuur@leeuwarden.nl.

Nieuwsbrief Vliegbasis Leeuwarden maart 2021

Nieuws over vliegbewegingen, de vliegbasis en haar inwoners ✈

In deze Editie:

CLOSE AIR SUPPORT OEFENING MARNEWAARD
EERSTE SPIJKERBROEK OP DE MQ-9 REAPER
VRAAG HET DE VLIEGBASIS
UITGELICHT: MEER RUIMTE VOOR CIVIELE EN MILITAIRE LUCHTVAART
OP ONZE SOCIALMEDIA
KALENDER

De nieuwe BuitenWesten is uit!

Er is weer veel te lezen en te bekijken: Yvonne vertelt over haar werk bij thuiszorg, Hans over zijn Verborgen Verleden en Roos deelt een heerlijk recept van haar moeder. Karate-tweeling Tim en Koen vertellen je alles over hun hobby, ‘Een beetje lief zijn, dan komen we een heel eind met elkaar’, zegt vrijwilliger Femke in haar interview en Pieter vertelt over een groenere stad voor een beter klimaat. En lees alles over Jordi’s vakantie aan… de Indische Oceaan! Dat en nog veel meer lees je in ons mooie blad dat deze week bij je wordt bezorgd. En wil je zelf iets vertellen of delen? Mail gerust en denk niet te snel ‘dat doet een ander wel’ 🙂 redactie@wijkbelangwesteinde.nl

Lente!

Het vrolijke geel van de winterakonietjes en het witter dan wit van de sneeuwklokjes, is op heel veel plaatsen in onze wijk te zien. Twee vroegbloeiers die de lente aankondigen 🙂

Wintergames for kids

Schaatsen kan niet meer maar meedoen aan de Wintergames is ook superleuk! Tijdens de lockdown organiseert BV Sport verschillende sport- en beweegactiviteiten voor jongeren en basisschoolkinderen. Dit doen zij op verschillende locaties in de gemeente. Vanmiddag snel naar de Haydnstraat voor sport, spel en plezier 🙂

150709017 5284157188290950 5241061121398008567 o

Lichtjesboom

Het is al februari maar de lichtjes bij Eeltsje’s Hiem flonkeren als een teken van hoop in deze coronatijd. De lichtjesboom heeft dezelfde vorm als een spar en deze boom staat symbool voor het leven. Hoe mooi is dat 🙂

Nieuws uit de natuur

In de sloot naast het Schapendijkje hebben de meerkoeten en de puberzwaan gezelschap gekregen van een paartje krakeenden. Het mannetje heeft een chique zwart snaveltje, een mooie grijs pak versierd met fijne streepjes en een plukje lange veren op zijn rug. Alsof dat nog niet mooi genoeg is, heeft hij aan beide zijden een helderwitte vlek, zo’n vlek heet ‘spiegel’. Die spiegel zie je bij het vrouwtje terug, zij heeft een donker snaveltje met aan de zijkanten een oranje streep. Ze is wat bescheidener van kleur en verenkleed maar evengoed heel mooi. Meneer roept zijn eigen naam: ‘krak, krak’ en soms fluit hij erbij; zij houdt het bij een snaterend geluid dat hij prima verstaat 🙂
Meer weten over krakeenden klik hier: https://www.vogelbescherming.nl/…/vogelgids/vogel/krakeend
Foto’s: Jan Tijsma

139444768 5151528278220509 4713086534630958322 n

Fijne kerstdagen en een gezond nieuwjaar!

Kerst in coronatijd is anders dan je graag zou willen. Maak er mooie dagen van ondanks alle beperkingen. Volgend jaar halen we alles in. Mark Rutte: ‘We komen hier doorheen. Met elkaar. En voor elkaar.’Hele warme gezellige kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar 🙂

Een lichtje voor al die mensen die zelf een hartverwarmend lichtje

Deze week krijgen alle vrijwilligers van Wijkbelang Westeinde een bijzonder lichtje in de vorm van een Swazi Candle. Een lichtje voor al die mensen die zelf een hartverwarmend lichtje zijn en door hun vrijwilligerswerk anderen blij maken 🙂 Heel erg bedankt: Siska, Hartje, Erik Beek, Peter Beekhuizen, Annelies, Stephan, Corine, Leen, Pieter Bouwer, Eelke, Gerda, Johan, Paul, Rob, Rita, Jappie, Jack, Luchien, Bas en Andries Engbrenghof, Jan Faber, Helma, Marja, Bea en Henk Halma, Martijn, Jitze, Anne, Cilian, Alekos, Theo, Hendrik, Erik de Jong, Thijs, Geertje, Klaas, Ron, Jaap Kerkmeester, Andries Klijnstra, Luc, Stijn, Ellie Knuyver, Anneke, Robert Korte, Ruben, Yt, Auke, Peter van der Leij, Hans, Bea van Linschoten, Ate, Elize, Jaap en Corry van der Meer, Jordi, Marike, Annemiek, Ellie Pietersen, Zweitse, Keimp, Aad, Lia, Auke, Frans, Willem, Robert Roosjen, Jacques, Henk Schaap, Pieter Scheffer, Jeffrey, Jan Scholtmeijer, Bote, Corry Stornebrink, Lieuwe, Hilda, Mariska, Rein, Femke, Durk, Froukje, Hans Vossenberg, Bas, Linda, Cor, Annick, Peter de Vries, Aallidus, Rudie, Bert, Tjalling, Ellie Westerhuis, Grietje, Thea Wiersma, Yvonne, Henk de Wit, Gerben, Bram, Semiha, Pieter van der Zee, Martin, Dick, Peter Teeuwen, Wop, Hanny, Eduard, Michel, Wietske, Sjoukje en Harry 🙂

We komen hier doorheen. Met elkaar.

Gisteravond kondigde Mark Rutte aan dat Nederland vijf weken lang nagenoeg op slot gaat. Hij zei ook: ‘We komen hier doorheen. Met elkaar. En voor elkaar.’ Het is niet makkelijk maar het gaat ons lukken! Let in je eigen buurt weer wat meer op elkaar, en verras een eenzame buurman of buurvrouw bijvoorbeeld met een kaart, een brief of iets lekkers ❤ In Wooncentrum Swettehiem deelde de Kerstman vanmorgen kerstpakketten uit en dat zorgde voor veel plezier en blijdschap bij de bewoners 😊Foto: Marja Goulooze

Burenmailing december 2020

C-130 Hercules laag over Friesland
Hercertificering ISO14001 en ISO45001
Einde tijdperk
Geen Frisian Flag in 2021 
Frisian Lightning II zit er op!
VRAAG HET DE VLIEGBASIS
Kalender: laatste week avondvliegen 2020

Open de bijlage om de nieuwsbrief te lezen.

Stremming inrit WTC-gebied / Schrijversbuurt

Beste lezer,

In november is de aannemer begonnen met de aansluiting van de Heliconweg en het WTC gebied. We gaven in een bewonersbrief aan dat de Schrijversbuurt via de inrit vanuit het WTC-gebied bereikbaar zou blijven, op een mogelijke korte stremming na.

Stremming inrit WTC-gebied / Schrijversbuurt

Een stremming bleek nodig; sinds een week is de weg naar de Schrijversbuurt afgesloten en een omleiding werd ingesteld. De aannemer geeft aan dat hij meer tijd nodig heeft om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Dat betekent dat de weg naar de Schrijversbuurt tot en met 18 december afgesloten blijft. De omleiding is met borden aangegeven. Om deze datum te kunnen halen is het noodzakelijk dat de aannemer zaterdag 5 december de werkzaamheden voor het asfalteren voorbereidt. Excuus voor het ongemak dat u hierdoor ervaart.

Werkzaamheden nabij Heliconweg

Volgende week begint de aannemer met asfaltwerkzaamheden dichtbij de Heliconweg. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer langs deze werkzaamheden, zodat een stremming van de Heliconweg niet nodig is. Dit geldt mogelijk de week erna nog een keer en zal dan op dezelfde wijze met verkeersregelaars plaatsvinden.

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Harold Rakers, via telefoonnummer

(058) 233 8656 of via het e-mailadres harold.rakers@leeuwarden.nl.

Alle informatie over het project en de documenten vindt u op www.leeuwarden.nl/wtccambuur. Algemene vragen over het project kunt u stellen via het emailadres wtccambuur@leeuwarden.nl.

Met vriendelijke groet,

Rianne Glerum-van Houten,

projectleider.

wijwerkenaan

Eeltsje’s Hiem blijft nog gesloten

Het is heel spijtig dat het nog steeds onmogelijk is om de activiteiten in Eeltsje’s Hiem op te starten. Het weer opengaan van ons prachtig wijkgebouw is sterk afhankelijk van eventuele landelijke versoepelingen na de lockdown. Zodra er meer mogelijk wordt, zal het bestuur samen met het corona facility team beoordelen of en wanneer het wijkgebouw weer open kan. We houden u op de hoogte. Houd moed want het wordt beter! 🙂

Eeltsje's hiem

De brievenbus voor Sinterklaas

Sinterklaas is heel blij met de prachtige tekening van Novan en de kleurplaten van Esra en Mila Julia! Maak je ook een mooie tekening of kleurplaat? Sinterklaas heeft een eigen brievenbus bij Eeltsje’s Hiem, hoe handig is dat 😊

brievenbus sinterklaas

Gluurpieten

Weet je nog hoe leuk de berenjacht voor de kinderen was? Momenteel is er weer een superleuke zoektocht gaande, nu gaan de kindjes op zoek naar gluurpietjes. Dit initiatief van Els Rooijakkers neemt een enorme vlucht. In Westeinde en tal van regio’s gluren al gluurpieten. Leuk voor de kinderen om de gluurpietjes-speurtocht te houden met opdrachten zoals: hinkelen, paardensprongen maken, een dansje doen of een liedje zingen.Doe ook mee en maak zo’n leuk gluurpietje of koop eentje voor € 3,- via Crea-Syl in Leeuwarden. Van elk verkocht gluurpietje gaat € 1,- naar Diny Doedel van Stichting Dierencentrum Friesland 🙂https://www.facebook.com/Crea.Syl.Leeuwarden/ Alle informatie over de gluurpietjes en de speurtocht vind je op:https://www.thuisleven.com/gluurpietjes-landelijk…/

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑