Chauffeurs en planners voor de wijkauto gevraagd

Binnenkort wordt buslijn 1 Westeinde opgeheven. Het gevolg hiervan is dat een bepaald deel van de wijk geen openbaar vervoer meer heeft op loopafstand. Om toch vervoer voor wijkbewoners mogelijk te maken, stelt Arriva voor om een elektrische wijkauto in te zetten. Wijkbewoners kunnen één dag van tevoren telefonisch een rit aanmelden. De chauffeur brengt de wijkbewoner naar een bestemming in de stad Leeuwarden en haalt deze op verzoek weer op. Arriva levert de auto en draagt zorg voor de verzekering. Om het project te laten slagen, hebben we vrijwilligers nodig die de ritten inplannen en chauffeurs om de ritten uit te voeren.

Planner
Als planner neem je ’s morgens gedurende een bepaalde tijd gesprekken aan en plan je de afspraken in op het rittenschema. Uiteraard ben je niet de enige planner, er wordt in overleg in wisseldiensten gewerkt.

Chauffeur
Als chauffeur voer je de ritten uit die de planner je toestuurt. Je bent minimaal een dagdeel per week beschikbaar. Je brengt mensen van hun huisadres naar de bestemming en haalt ze op verzoek weer op. Je vindt het leuk met mensen om te gaan.

Je kunt als planner of chauffeur zelf aangeven welke dagdelen of dagen je beschikbaar bent. Uiteraard wordt er rekening gehouden met vakanties.

Help je mee aan het leefbaar houden van onze mooie wijk? Geef je op en stuur een mailtje naar: leefomgeving@wijkbelangwesteinde.nl Heb je nog vragen, mail dan ook gerust. Wij beantwoorden je vragen graag.

Verdwijnt stadsdienst lijn 1 in Westeinde en hoe dan verder?

Wijkauto

Volgens tellingen van voor de corona gebruiken steeds minder mensen in Westeinde de stadsbus, met als gevolg dat de bus wordt opgeheven. Arriva heeft voor de bereikbaarheid van onze wijk het voorstel om een elektrische “wijkauto Westeinde” beschikbaar te stellen. Het betreft maatwerkvervoer omdat een deel van onze wijk volgens de maatstaf niet bereikbaar is met OV. In Drachten zijn er positieve ervaringen met een wijkauto voor bewoners van de Trisken. Van klanten wordt voor elke rit een kleine bijdrage gevraagd dat ten goede komt aan de wijk.

Aanvulling op het OV

De wijkauto is een aanvulling op het Openbaar Vervoer in Westeinde.

Het Wmo-vervoer blijft gewoon voor bewoners die hiervan gebruik maken of gaan maken. Deze vervoersvoorziening is bedoeld voor mensen met een handicap die niet meer zelfstandig kunnen reizen met openbaar vervoer en niet meer met hulp van anderen eigen vervoer kunnen regelen. Bovendien kan de wijkauto geen rolstoel meenemen, hooguit één rollator omdat de wijkauto een gewone personenauto is.

Vanaf 12 december 2021

De bedoeling is dat de wijkauto vanaf 12 december 2021 gaat rijden. Voor de wijkauto zijn vrijwilligers nodig. Belangstelling? Meld je aan. Zie het bericht elders in BuitenWesten: “Chauffeurs en planners voor de wijkauto gevraagd”.

Commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde

Wat voorafging lees je hierna.

Klankbordgroep Leeuwarden Arriva

De commissie Leefomgeving is als ‘wijkpanel’ vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Leeuwarden Arriva. Een twee jaarlijks overleg met belanghebbenden. Deelnemers zijn o.a. provincie, gemeente, wijkpanels, verenigingen, ROCOV fryslân. Op 13 december 2020 liep het convenant OV met Arriva af. In de voorbereiding voor het vervolg convenant heeft Wijkbelang Westeinde een reactie op de ‘Reactienota Ontwerp Programma van Eisen aanbesteding busconcessie Fryslân’ gestuurd naar de provincie op 16 maart 2020. Hierin is aangegeven dat Wijkbelang het rondje Westeinde wil behouden.

Nu al minder bussen

Door huidige pandemie is de aanbesteding uitgesteld. Arriva heeft in geheel 2021 de zondagsdienst laten vervallen en beperkt de avonddienst tot half tien avonds. Als ‘Westeinde’ hebben we in de klankbordgroep van 26 oktober 2020 aangegeven de best wel ingrijpende maatregelen voor lijn 1 Westeinde te betreuren. Met het oog op ouderen en begeleid wonen in deze stadwijk is het busvervoer noodzakelijk. Voorgesteld werd als alternatief de buitenbuslijn 71 (die rijdt op de Poptawei) een rondje om het winkelcentrum en langs Swettehiem te laten rijden. Dit betekent dat voor lijn 71 ‘s-avonds en op zondagen extra reistijd van ca. vier minuten per rit. Volgens Arriva zijn hiervoor te weinig opstappers en gaat dit ten koste van de reizigers van en naar de dorpen.

De bus bleef rijden in 2020 en 2021

De stadsbus rijdt nog steeds het rondje Westeinde. Met een rijkssteunregeling – i.v.m. corona – kan Arriva de huidige dienstregeling tot 12 december 2021 handhaven.

Provincie Fryslân streeft naar kostenneutraal

Aan Arriva is gevraagd door de provincie Fryslân om een transitieplan op te stellen. Met als doel tot kostenneutraal te komen. Met als gevolg dat buslijn 1 Westeinde vervalt. De maatstaf voor Leeuwarden voor het plan is dat binnen 400 meter een bushalte is of binnen 1000 meter een treinstation beschikbaar moet zijn. Alleen de noordkant van Westeinde voldoet niet aan deze maatstaf. Op het bijgaand kaartje staat de dekking van de bereikbaarheid in kleuren aangegeven. Groen voor de trein en geel voor de bus. Een gedeelte van Westeinde valt in een grijs gebied. Volgens de criteria dus onbereikbaar. Hierin ligt ook de Noorder Begraafplaats. Volgens Arriva maken hier heel weinig bezoekers gebruik van de bus.

In het plan – met het zogenaamde strekken van de buslijnen blijven voor Westeinde de haltes aan de Harlingerstraatweg bij de verkeerslichten en op de Poptawei bij de T-kruising met de Jan Jelles Hofleane. De bushalte op de Poptawei bij de Douwe Kalmaleane verdwijnt op termijn.

Arriva stelt dat voor 40 instappers (noordelijke halten) de afstand naar de Harlingerstraatweg of Poptawei meer dan 400-500 meter is. Het betreft het gemiddeld aantal instappers op een werkdag buiten de vakantie in januari en februari 2020, dus voor Corona.

Alternatieven onderzocht

Voor Westeinde zijn de volgende alternatieven onderzocht:

Verbetering van de halten Westeinde aan de Harlingerstraatweg en van de halte aan de Poptawei nabij de Jan Jelles Hofleane. De verbeteringen zijn:

 • Overdekte fietsenstalling met voldoende capaciteit
 • Overdekte wachtruimte met voldoende capaciteit
 • Te onderzoeken oplaadpunten en stallingen voor e-bike en deelfiets/scootersystemen
 • Toegankelijke route van- en naar bushalte, denk aan verlaagde trottoirbanden/opritjes

De verbeteringen aan de haltes zijn per december 2021 gereed.

Aan de wijk wordt gevraagd een keuze te maken uit één van de volgende drie maatwerk alternatieven:

 • De inzet van een Opstapper van één van de noordelijke halten naar het busstation op basis van een vraagafhankelijke verbinding van 1x/uur tegen een tarief van € 3,50 per enkele reis
 • De buurtbus of wijkbus. Deze wordt door vrijwilligers gereden volgens ene vaste route. Ingeschat wordt dat hiervoor ca. 50 vrijwilligers – chauffeurs en planners nodig zijn
 • Of de inzet van een aan de wijk beschikbaar gestelde elektrische Deelauto. Gereden door vrijwillige chauffeurs uit de wijk naar bestemmingen in heel de stad Leeuwarden (bijvoorbeeld ziekenhuis). Tarief, bedieningsperiode en reserveringen bepaalt de wijk in samenspraak met Arriva.

Begrip

‘Westeinde’ heeft inmiddels begrip voor de maatregelen i.v.m. de lege bussen, maar gaf aan graag in overleg te gaan met de gemeente over de alternatieven. Gevolg hiervan dat enige leden van de commissie Leefomgeving met de Provincie, gemeente en Arriva nu in overleg zijn.

Onderzochte alternatieven

Mogelijkheden zoals de Opstappen en Buurtbus zijn onderzocht en niet haalbaar bevonden.

De Opstapper is een vraagafhankelijk systeem waarbij een taxibusje een passagier ophaalt van een wijk zonder ov-verbinding (één halteplaats in de wijk op een nader te bepalen plaats) en brengt naar een Opstapper knooppunt waar een reguliere bus of trein vertrekt en andersom (Centraal Station Leeuwarden). De reiziger dient minimaal een uur tot maximaal drie maanden van tevoren telefonisch te reserveren. Dit systeem is een vangnet voor het netwerk van het OV. Voor Arriva een kostbare oplossing.

De buurtbus of wijkbus rijdt dan volgens een bepaalde dienstregeling met inzet van vrijwilligers. De busjes worden beschikbaar gesteld door Arriva evenals de opleiding en dergelijke.

Voor de wijkauto zijn minder mensen nodig en denken dat we met veel minder vrijwilligers nodig dan met de buurtbus of wijkbus. De haalbaarheid hiervan wordt momenteel onderzocht.

Ingeschat wordt dat er om een buurtbus of wijkbus te laten rijden er ca. 50 vrijwilligers nodig zijn, wat we niet haalbaar achten. Voor de wijkauto zijn veel minder vrijwilligers nog wat we wel haalbaar achten. Heb je belangstelling? Geef je op en stuur een mailtje naar: leefomgeving@wijkbelangwesteinde.nl

Nieuwe convenant OV in 2024.

De provincie als opdrachtgever voor het OV blijft intussen bezig met het voorbereiden voor de aanbesteding voor het openbaar vervoer in Fryslân. Het convenant OV in 2024.

commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde

BuitenWesten september 2021

Dinsdagmiddag heeft Sierk van FE DRUK de gloednieuwe BuitenWesten in Eeltsje’s Hiem afgeleverd. Op de cover een foto van de toppers van Middelséhiem die in de wijk heel wat zwerfvuil opruimen. Hoe ze dat aanpakken, lees je in het bijbehorende artikel. Wat kun je nog meer verwachten? Deel twee van de serie Wonen en Verhuizen in Westeinde; Julia (7) vertelt over alle dieren die ze kent en maak kennis met Hans en Hanny, twee van onze OPP vrijwilligers. Wat als lijn 1 vanaf januari niet meer door de wijk rijdt? De commissie Leefomgeving denkt vooruit en wil een wijkauto inzetten. Lees alles over dit plan en nog veel meer in ons mooie wijkblad dat deze week wordt bezorgd 🙂

Update Corona

Het kan weer! Weliswaar met aanpassingen maar in het komend najaar kunnen de meeste activiteiten in een aangepaste vorm starten, of zijn al begonnen. Iedereen heeft er zin in en kijkt er naar uit!  We hadden graag al wat meer vrijheid willen hebben maar toch is het al heel positief dat we kunnen starten, en weer blije bezoekers in het wijkcentrum kunnen begroeten. De agenda op de website wordt binnenkort weer gevuld en als alles goed gaat, organiseren we vast  meer activiteiten. Er zijn ook alweer twee thema-avonden gepland, noteer 26 oktober en 16 november maar vast in je agenda. Je kunt meer over de activiteiten lezen in de gloednieuwe BuitenWesten die begin september verschijnt 🙂

Uit de oude doos

Peter van der Leij ontmoette een tijdje geleden onze oud-voorzitter Anton Doele. Ze raakten aan de praat over filmpjes die zo’n 25 jaar geleden zijn gemaakt. Hoe leuk zou het zijn om deze openbaar te maken. We hebben een eigen YouTube kanaal aangemaakt waarop de filmpjes zijn te zien. Er zijn prachtige beelden van de wijk, van Menno die met een enorme doos frikadellen door juichende kinderen wordt begroet, wijkbewoners die worden geïnterviewd, beelden van een wijkfeest etc. Teveel om op te noemen, kijk maar snel 🙂

Heb je zelf een video materiaal stuur dan een mail naar prcom@wijkbelangwesteinde.nl

Filmbeelden van het Westeinder wijkfeest 1987.
Gemaakt door Anton Doele en Rinus Hoitinga.
Filmbeelden van het Westeinder wijkfeest 1988.
Gemaakt door Anton Doele en Rinus Hoitinga.
Reportage van Radio Mercurius ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Westeinde.

Berenklauwen in onze wijk

Zo nu en dan komen er vragen binnen over berenklauwen in de wijk. De Europese Unie heeft de reuzenberenklauw vorig jaar geplaatst op de lijst van ongewenste invasieve exoten. Gemeenten zijn nu verplicht om de plant te verwijderen.
Twee medewerkers van de gemeente Leeuwarden zijn tegenwoordig voltijds aan het werk om de berenklauw te bestrijden. Met een boor gaan ze vier- tot vijfhonderd planten per dag te lijf. In het bijgevoegde filmpje vertelt Geert (adviseur planontwikkeling) hoe het precies zit met de bestrijding van de berenklauw en wat het geschikte moment is om een berenklauw een kopje kleiner te maken 💪

https://www.youtube.com/watch?v=IPQsxmXs-Vw

Nieuwsbrief Vliegbasis Leeuwarden juli 2021

IN DEZE EDITIE:

– EINDE F-16 OPERATIES:LAATSTE F-16’s VERHUIZEN NAAR VOLKEL
– INCIDENT BELGISCHE F-16 OP VLIEGBASIS LEEUWARDEN
– STUDENTEN WEAPONS INSTRUCTOR COURSE (WIC) BIJNA MET VAKANTIE
– AFSCHEID VAN DE F-16
– FOTO ELFSTEDENTOCHT F-16’s DOWNLOADEN
– VRAAG HET DE VLIEGBASIS
– OP ONZE SOCIAL MEDIA
– KALENDER

PS: er staat een foutieve link in de PDF naar de elfstedentocht foto’s. Dit is de juiste link: https://www.defensie.nl/organisatie/luchtmacht/vliegbases-en-luchtmachtonderdelen/leeuwarden/elfstedentocht

Persbericht Amaryllis: buurtkamer MFC Westenkwartier

Heeft u een ondersteuningsvraag?
Dan kunt u terecht bij één van de buurt- of dorpskamers! Uw buurtkamer zit in
Wijkcentrum MFC Westenkwartier, Verdistraat 1, 8915 CD Leeuwarden. Medewerkers van
uw wijkteam van Amaryllis zijn daar aanwezig op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
13.00 uur. Zij kunnen helpen bij ondersteuningsvragen. Wilt u een afspraak maken? Bel dan
naar Amaryllis via 058 303 0401.

Vragen waarmee u terecht kunt bij het wijkteam van Amaryllis:
– Ik heb schulden. Wat nu?
– Mijn partner kampt met een verslaving, maar wil geen hulp. Wat kan ik doen?
– Ik wil iets doen voor de wijk, wat zijn de mogelijkheden?
– Ik maak me zorgen over iemand in mijn wijk. Kan iemand helpen?
– Ik dreig uit huis gezet te worden. Wat moet ik nu doen?
– Ik voel me niet zeker in de opvoeding van mijn kind. Kan iemand mij ondersteunen?
– Vrijwilligerswerk doen lijkt me leuk. Hoe pak ik dat aan?
– Ik zorg voor mijn zieke partner. Bij wie kan ik terecht met vragen?
– Ik kom graag in contact met andere mensen/wijkbewoners. Zijn daar activiteiten voor?
– Ik ben op zoek naar een zinvolle dagbesteding. Waar kan ik naar toe?
– Ik heb ruzie met mijn buurman. Wat nu?
– Ik ben jongere en wil graag met iemand praten over mijn problemen. Bij wie kan ik
terecht?

Samen kijken we welke hulp en ondersteuning het beste bij u past. Daarvoor werken we
nauw samen met vrijwilligersorganisaties en organiseren we groepsactiviteiten. Samen
doen we wat nodig is om uw leven prettiger te maken.

Foto: Lucie van der Horst
Lees meer in de bijlage.

Raadsbesluit gebiedsontwikkeling WTC Cambuur

Beste omwonenden en belanghebbenden,

De gemeenteraad ging op woensdag 7 juli akkoord met een kredietverlening lening inzake gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur. Dat betekent dat ontwikkelaar Van Wijnen verder kan met de gebiedsontwikkeling. Doel is dat de bouw van het nieuwe voetbalstadion in het begin van 2022 begint en er een speelklaar voetbalstadion is voor 1 augustus 2023. ROC Friese Poort kan dan met ingang van schooljaar 2023/2024 in het nieuwe stadion lesgeven.

Ontwikkelaar Van Wijnen wil voor 1 augustus 2021 een omgevingsvergunning indienen. Wanneer dat is gebeurd, publiceert de gemeente op overheid.nl en in weekblad Huis aan Huis dat zij een aanvraag omgevingsvergunning heeft ontvangen. Op een later moment – na inhoudelijke beoordeling van de aanvraag – komt de omgevingsvergunning ter inzage te liggen en volgt opnieuw een publicatie. Dat is na de schoolvakantie. Wij houden u op de hoogte via deze weg.

Zoals in de nieuwsbrief van juni jl. aangegeven, informeren wij u opnieuw wanneer er meer bekend is over het vervolg en planning van het project. Of nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst.

Kijk voor algemene informatie over de gebiedsontwikkeling op www.leeuwarden.nl/wtccambuur.

Met vriendelijke groeten,

Rianne Glerum- Van Houten,

Projectleider gebiedsontwikkeling WTC Cambuur

Gebiedsontwikkeling WTC Cambuur: update

Beste leden van de werkgroep belanghebbenden,

Zoals in het laatste bericht en in de nieuwsbrief aangegeven, bespreekt de gemeenteraad op korte termijn het voorstel van burgemeester en wethouders om een lening te verstrekken aan Van Wijnen als ontwikkelaar van de gebiedsontwikkeling WTC Cambuur. De data waarop de gemeenteraad het onderwerp bespreekt in het Politiek Podium zijn inmiddels bekend.

28 juni Technisch vragenuur: gemeenteraadsleden kunnen technische vragen stellen

5 juli        Politiek Dialoog: de gemeenteraadsleden discussiëren onderling over het onderwerp (meningsvormend)

7 juli        Besluitvorming: de gemeenteraad neemt een besluit

De vergaderingen van de gemeenteraad kunt u live volgen via de website www.gemeenteraadleeuwarden.nl.

Kijk voor algemene informatie over de gebiedsontwikkeling op www.leeuwarden.nl/wtccambuur.

Met vriendelijke groeten,

Ynze Haitsma,
Senior projectmanager

Besluit college van B&W WTC-Cambuur

Op 17 juni heeft het college een besluit genomen over het verzoek voor een lening van Van Wijnen voor de gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur. Bijgevoegd ontvangen jullie de stukken die zijn vastgesteld. De stukken zijn inmiddels aan de gemeenteraad gestuurd en zijn daarmee ook openbaar.

De gemeenteraad bespreekt het onderwerp op korte termijn. Houd de agenda op de website www.gemeenteraadleeuwarden.nl in de gaten voor definitieve data. Een dezer dagen communiceren we deze data ook in de omgeving via een deur aan deur nieuwsbrief. Deze ontvangt u via deze weg ook digitaal.

Tevens bijgevoegd het persbericht van Van Wijnen dat is uitgegaan.

Gespreksavonden Aardgasvrij wonen

Na de informatieavond Aardgasvrij wonen op 1 juni j.l., organiseert de gemeente diverse gespreksavonden (digitaal) voor hun inwoners over de stappen richting een aardgasvrij Leeuwarden. De gemeente nodigt u van harte uit om deel te nemen aan deze avonden.


Gespreksavonden Aardgasvrij wonen
Via advertenties in lokale kranten, via onze websites, Facebook en posters door de hele gemeente worden inwoners uitgenodigd voor Digitale gespreksavonden:

14 juni  19.30 uur         Regio Midden    Stad Leeuwarden, Goutum en De Zuidlanden

22 juni  19.30 uur         Regio Zuid          Wergea, Wirdum, Warten, Grou, Baard, Easterlittens, Reduzum, Wytgaard, Jellum, Mantgum, Jirnsum, Huns, Hilaard, Bears en omstreken

De gemeente vraagt u ook of u mee wilt helpen de bijbehorende informatie bij inwoners onder de aandacht te brengen via uw eigen kanalen. Zodat zoveel mogelijk inwoners informatie kunnen krijgen, hun vragen kunnen stellen en kunnen meepraten over wat belangrijk is bij de overgang naar aardgasvrij wonen.

De gemeente vraagt inwoners om mee te denken en te vertellen wat voor hen belangrijk is
Er worden er 3 gespreksavonden georganiseerd. Hierbij is Leeuwarden opgesplitst in 3 gebieden. Deze staan in de poster vermeld. Waarbij zij ook in willen gaan op de mogelijkheden voor dat specifieke gebied en vervolgens met inwoners in kleinere (digitale) groepen het gesprek willen aangaan over wat er voor hen belangrijk is bij het verduurzamen van de woningen en het stap voor stap aardgasvrij maken van de woning.

Waar terecht met vragen?
Ter ondersteuning van de campagne, is er informatie op Energieloketleeuwarden.nl/stapvoorstap  geplaatst. Hier staan de ‘meest gestelde vragen’. En een ‘stappenplan’, voor als inwoners nu graag al stappen richting aardgasvrij wonen willen zetten.

Mocht u naar aanleiding van deze campagne vragen hebben, zie:


Eind 2021 een visie op alternatieve warmtebronnen voor wijken en dorpen

Met de uitkomsten van de eerder gehouden enquête en doormiddel van de gesprekken met inwoners en andere betrokken partijen, wordt dit jaar in kaart gebracht wat mogelijke alternatieve warmtebronnen kunnen zijn voor een wijk of dorp en wanneer deze van het aardgas af kunnen op een haalbare en betaalbare manier. De Warmtevisie wordt daarna eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna gaat de gemeente wijk voor wijk aan de slag met stappen richting aardgasvrij wonen. In samenspraak met de wijk via een haalbaar en betaalbaar plan op maat.

MFC Eeltsje’s Hiem gaat weer beperkt open voor bezoekers

Gelukkig kan en mag er weer wat meer! De Corona Facility Werkgroep van Wijkbelang Westeinde heeft voor de bezoekers van Eeltsje’s Hiem het protocol aangepast met de coronaregels die gelden vanaf 5 juni 2021. Uiteraard zal dit opnieuw worden aangepast als dat nodig is. 

Ook verwijzen we naar het landelijke protocol van onder meer:

Jeu de boules: https://njbb.nl/protocol-verantwoord-sporten-petanque-versie-van-1-juni-2021/

Biljarten: https://www.knbb.nl/coronavirus/protocol-biljarten

Muziek: https://www.knmo.nl/corona/

Bridge: (NOC-NSF) https://www.bridge.nl/coronamaatregelen/protocol-verantwoord-sporten/

We hebben lang gewacht op dit moment. Eindelijk kunnen we weer naar een museum, een terrasje pakken, uit eten, winkelen en thuis meer bezoek ontvangen. Als deze positieve ontwikkeling doorzet, kan er steeds meer. We vertrouwen erop dat bezoekers van Eeltsje’s Hiem verantwoordelijk omgaan met de huidige regels en de naleving daarvan.  

Namens het bestuur,

Pieter Bouwer

Kan het nóg meer lente worden in Westeinde??

Bermen vol bloemen, heerlijk geurend fluitenkruid, jonge vogels, kwakende kikkers en… de zwanen hebben jonkies! Vijf weken geleden maakten pa en ma zwaan een enorm nest in het riet bij het schelpenpad. Ma sloeg aan het broeden en pa hield de boel goed in de gaten en maakte flink indruk met zijn opgebolde veren. De eieren zijn uitgekomen en vandaag zijn er vijf jonkies in het nest te zien, hoe fantastisch is dat! Dit is de allereerste keer dat zwanen in onze wijk broeden en het is duidelijk hoe dat komt: Westeinde wordt steeds mooier 🙂
Foto’s: Jaap van der Meer

Stap voor stap naar aardgasvrij

De gemeente heeft de campagne ‘Stap voor stap naar aardgasvrij’ opgestart om de bewoners te informeren over de stappen richting een aardgasvrij Leeuwarden. Om in de toekomst Leeuwarden mooi en leefbaar te houden, moeten we nu al nadenken over duurzame veranderingen. De meeste mensen gebruiken nu nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet goed voor ons klimaat. Inwoners kunnen ideeën inbrengen over hoe dorpen en wijken het beste duurzaam verwarmd kunnen worden.

Lees alles over deze campagne in de bijgevoegde flyer.

Fontein in de vijver bewoond

Er zijn zoveel mooie plekjes om een nest te bouwen maar een paartje meerkoeten vond dit het mooiste plekje van de hele wijk: pal naast de fontein. De fontein kan voorlopig niet sproeien, we moeten een tijdje wachten. Als de eieren zijn uitgekomen en de jonkies met hun rode punkhaartjes pubermeerkoetjes zijn geworden, kan de fontein weer sproeien 🙂 Foto: Jaap van der Meer

Uitnodiging digitale Algemene Ledenvergadering Wijkbelang Westeinde 10 mei 2021

Bij onze Algemene Ledenvergadering in november 2020 hoopten wij dat een digitale ALV eenmalig zou zijn
en dat we u bij de eerstvolgende weer in MFC Eeltsje’s Hiem zouden begroeten. Helaas, niets is minder
waar.

Deze editie zal opnieuw digitaal plaatsvinden op maandag 10 mei 2021 om 20:00 uur. Wij nodigen u van
harte uit om de vergadering bij te wonen.

Mogelijk weet u nog precies hoe het werkt en is er weinig toelichting nodig. Toch vermelden we graag nog
een keer de werkwijze.

 • De ALV moet door de leden en vergadergerechtigden (hierna ‘leden’) te volgen zijn via een elektronisch communicatiemiddel.
 • Leden moeten uiterlijk 72 uur voor de ALV in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over onderwerpen die op de agenda staan.
 • De vragen van leden moeten uiterlijk tijdens de ALV worden beantwoord en deze antwoorden moeten toegankelijk gemaakt worden voor de leden, bijvoorbeeld via Facebook, de website of mail.
 • Tijdens de ALV moeten vragen van leden zo goed mogelijk worden beantwoord, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

Bovenstaande regels zijn afkomstig uit de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

Wat te doen als u vragen heeft?
Ieder lid kan tot 72 uur voor de vergadering (tot uiterlijk 7 mei 2021 20:00 uur) zijn of haar vragen kwijt
door of een mail te sturen naar info@wijkbelangwesteinde.nl of door deze vraag schriftelijk in de
brievenbus van MFC Eeltsje’s Hiem te deponeren.

Bijwonen van de digitale ALV?
Tot en met 9 mei 2021 kunt u zich aanmelden voor online deelname aan de ALV van Wijkbelang Westeinde.
Klik hiervoor op onderstaande link: aanmelden
Hierna ontvangt u op 10 mei 2021 – voorafgaand aan de ALV – een link (met instructies) op uw emailadres
om de vergadering online bij te wonen. Daarnaast zullen de vragen en bijbehorende antwoorden terug te
vinden zijn in notulen die wij via de website zullen publiceren in de twee weken na de vergadering.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Vaststellen notulen 9 november 2020
 4. Benoeming nieuwe penningmeester
 5. Jaarrekening 2020
 6. Begroting 2021
 7. Beheerstichting
 8. Vragen
 9. Sluiting

Wat te doen als u zich kandidaat voor de functie penningmeester wilt stellen?
Zoals u uit de agenda kunt afleiden zijn wij als bestuur momenteel op zoek naar een nieuwe
penningmeester. Het bestuur is al op zoek gegaan naar een nieuwe kandidaat en heeft deze gevonden in
de persoon van Anita de Vreeze.
Mocht u zich als kandidaat eveneens beschikbaar willen stellen als penningmeester, dan kunt u zich
aanmelden bij het bestuur met een mailtje naar: info@wijkbelangwesteinde.nl. Als zich meer kandidaten
aanmelden dan zal tijdens de ledenvergadering met een stemming een definitieve keus worden gemaakt.
Wij hopen dat de ALV opnieuw succesvol zal worden. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Michel Ferwerda, secretaris

cropped Wijkbelang logo verkleind 1

Nieuwsbrief Vliegbasis editie april 2021

IN DEZE EDITIE:

OEFENING DEVIANT DRAGON
C-130 OEFENING ORANGE BULL 2021
WEAPONS INSTRUCTOR COURSE (WIC)
ONDERZOEK NAAR COMMUNICATIE VLIEGBASIS LEEUWARDEN
POLLY NEWS
4000 UUR BEELDANALYSE DOOR PED CELL
EEN ANDER GELUID…
VRAAG HET DE VLIEGBASIS
OP ONZE SOCIAL MEDIA KALENDER

ALV: Nog één keer digitaal

Noteer de datum (10 mei) van de Algemene Ledenvergadering maar vast in je agenda en net zoals de vorige keer kun je thuis deelnemen. Binnenkort volgt meer informatie. De volgende vergadering zal hopelijk weer in ons gezellig wijkcentrum zijn. Dat is toch het allerfijnste 🙂

Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur

Beste omwonenden en belanghebbenden,

De afgelopen maanden hebben we doorgewerkt aan de herinrichting van het projectgebied WTC Cambuur. Daar gaan we de komende tijd mee verder om het terrein op tijd klaar te maken voor de opening van de supermarkten later in het voorjaar. Via deze weg geven wij u een korte update. Over enkele weken verwachten we uitgebreidere informatie te kunnen geven in een nieuwsbrief die we deur aan deur verspreiden in de Schrijversbuurt en omgeving.

 1. Eco sloot en geluidsscherm: Door het zeer koude en natte weer enkele weken terug lag het werk aan de eco sloot en de geluidswand even stil. We kunnen nu weer verder met het graven van de sloot achter het geluidsscherm. Dit gebeurt met klein materieel. Na afronding van de eco sloot zal ook het groen bij het hek worden hersteld of aangevuld.
 2. Herinrichting voor terrein voor supermarkten: we gaan verder met de werkzaamheden om het terrein voor de supermarkten in te richten. Zo leggen we de laatste riolering aan en gaan we verder met het straatwerk. De aanleg van kabels en leidingen voor de nutsvoorzieningen begint volgende week, in week 12. Dit zijn werkzaamheden die de aannemer eveneens met klein materieel uitvoert.
 3. Asfalteringswerkzaamheden: In week 16 is de afslag van de Heliconweg naar de Schrijversbuurt voor minimaal een week dicht. Dit is nodig om de asfalteringswerkzaamheden die eerder zijn uitgevoerd af te ronden. Over de precieze werkzaamheden en planning informeren wij u voorafgaand aan het werk uitgebreider via een nieuwsbrief.

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Harold Rakers, via telefoonnummer (058) 233 8656 of via het e-mailadres harold.rakers@leeuwarden.nl.

Algemene informatie over het project vindt u op www.leeuwarden.nl/wtccambuur. Algemene vragen over het project kunt u stellen via het emailadres wtccambuur@leeuwarden.nl.

Nieuwsbrief Vliegbasis Leeuwarden maart 2021

Nieuws over vliegbewegingen, de vliegbasis en haar inwoners ✈

In deze Editie:

CLOSE AIR SUPPORT OEFENING MARNEWAARD
EERSTE SPIJKERBROEK OP DE MQ-9 REAPER
VRAAG HET DE VLIEGBASIS
UITGELICHT: MEER RUIMTE VOOR CIVIELE EN MILITAIRE LUCHTVAART
OP ONZE SOCIALMEDIA
KALENDER

De nieuwe BuitenWesten is uit!

Er is weer veel te lezen en te bekijken: Yvonne vertelt over haar werk bij thuiszorg, Hans over zijn Verborgen Verleden en Roos deelt een heerlijk recept van haar moeder. Karate-tweeling Tim en Koen vertellen je alles over hun hobby, ‘Een beetje lief zijn, dan komen we een heel eind met elkaar’, zegt vrijwilliger Femke in haar interview en Pieter vertelt over een groenere stad voor een beter klimaat. En lees alles over Jordi’s vakantie aan… de Indische Oceaan! Dat en nog veel meer lees je in ons mooie blad dat deze week bij je wordt bezorgd. En wil je zelf iets vertellen of delen? Mail gerust en denk niet te snel ‘dat doet een ander wel’ 🙂 redactie@wijkbelangwesteinde.nl

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑